ศิลปะ 'การแก้ไขความขัดแย้งทางอารมณ์อย่างสร้างสรรค์เชิงจิตวิทยา' (Psychological & Creative Emotional)
  เพิ่มพลัง 'การบริหารการเปลี่ยนแปลง'…เพื่อพัฒนาความท้าทายสู่ความสำเร็จ (Enhancing Change Management Capability)
  การคิดนอกกรอบเพื่อวางแผนปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์ (Out-of-Box thinking for Creative Action Plan)
  เพิ่มพลังทักษะ “การจัดลำดับความสำคัญ” เพื่อก้าวสู่…การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Build up First Thing First Skill)
  ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ (Creative Thinking & Think out of the box)
  พลังแห่งความคิดเชิงบวก…สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Power of Positive Thinking)
  จุดพลัง 'ความคิดเชิงบวก' สู่...'การทำงานเป็นทีม' อย่างมีประสิทธิภาพ (Build up Positive Thinking)
  จุดพลังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในตัวคุณ...เพื่อความสำเร็จในชีวิตและงาน (Spark Up Inspiration for Success in Work)
  กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (Creative Problem Solving)
  Ropes Course Activity : Adventure-Based Learning for Team Excellence and Leadership Development
  การบริหารความคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาการทำงาน (Positive thinking that improves working performance)
  ความฉลาดในการฟันฝ่าอุปสรรคในการทำงาน (Adversity Quotient (A.Q.) at Work)
  ศิลปะ 'การจัดการอารมณ์ :: E.Q.'…เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Art of Managing E.Q.)
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th