จุดพลังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในตัวคุณ...เพื่อความสำเร็จในชีวิตและงาน (Spark Up Inspiration for Success in Work)
  เพิ่มพลังทักษะ…การบริหารเวลา…เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน (Effective Time Management)
  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเชิงรุก (Efficiency and Proactivity at Work)
  จุดพลังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในตัวคุณ...เพื่อความสำเร็จในชีวิตและงาน (Spark Up Inspiration for Success in Work)
  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า (Building great relationship with
  ก้าวสู่...การเป็น Gen Y ที่โดดเด่นในองค์กร (Making Work 'Work' :: How To Become the Excellent Gen Y)
  กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (Creative Problem Solving)
  เพิ่มพลัง 'การบริหารการเปลี่ยนแปลง'…เพื่อพัฒนาความท้าทายสู่ความสำเร็จ (Enhancing Change Management Capability)
  สัมพันธภาพในการทำงานเป็นทีม ( Relationship for teamwork)
  เพิ่มพลังทักษะ 'การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Understanding Others Skill)
  Ropes Course Activity : Adventure-Based Learning for Team Excellence and Leadership Development
  เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ...เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Build up Smart Personality in Yours)
  สไตล์และบุคลิกภาพ....ผู้ช่วยที่จะสะท้อนความเป็นตัวคุณจากภายในสู่ภายนอกอย่างน่าอัศจรรย์ (Style & Personality)
  'ภาวะผู้ตาม'…ศิลปะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการทำงานกับหัวหน้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (The Art of Followership)
  Train the Trainer
  เพิ่มพลังทักษะ “การจัดลำดับความสำคัญ” เพื่อก้าวสู่…การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Build up First Thing First Skill)
  กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making)
  ศิลปะ 'การจัดการอารมณ์ :: E.Q.'…เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Art of Managing E.Q.)
  เพิ่มศักยภาพการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน (Build up Smart Presentation)
  กลยุทธ์ 'การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน' อย่างมีประสิทธิผล…สำหรับผู้จัดการ (Planning & Goal Setting)
  กลยุทธ์ 'การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน' อย่างมีประสิทธิผล…สำหรับหัวหน้างาน(Planning & Goal Setting)
  เพิ่มพลังทักษะ…การบริหารเวลา…เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน (Effective Time Management)
  เพิ่มทักษะการเจรจาต่อรอง...สู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (Build up Negotiation Skill)
  การเจรจาต่อรองแบบ Triple Win…เครื่องมือสำคัญสร้างความสำเร็จของธุรกิจยุคนี้ (Triple Win Negotiation)
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th