ความรู้เบื้องต้นในงานจัดซื้อ...เพื่อก้าวสู่การเป็น "นักจัดซื้อมืออาชีพ" (Fundamentals of Purchasing)
  กลยุทธ์การวางแผนการจัดซื้อ...สำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ (Strategic in Purchasing Planning)
  เพิ่มพลังกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Strategic Negotiation in Purchasing)
  การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ (Contract Management in Purchasing)
  การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อเสนอผู้บริหาร (Purchasing Performance)
  เทคนิคการบริหารจัดการผู้ขาย...การคัดเลือก การไปเยี่ยม และการประเมิน…สำหรับทีมงานจัดซื้อมืออาชีพ (Supplier Management)
  กลยุทธ์ 'การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาสินค้าและบริการ'...เพื่อพัฒนาการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ (Cost & Price Analysis)
  กลยุทธ์ 'การบริหารจัดการความเสี่ยงในงานจัดซื้อ'...เพื่อเตรียมตั้งรับกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤต (Purchasing Under Crisis)
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th