นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication is Key to High Performance Company)
  นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ....ด้วยการสื่อสารของผู้บริหารที่ทรงประสิทธิภาพ (Communication of Leader)
  เพิ่มศักยภาพการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน (Build up Smart Presentation)
  การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ...เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (eMail Writing @ Work :: Enhancing Writing Skill)
  เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงาน...เพื่อประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน (Cross-functional Commu)
  เพิ่มพลังทักษะ 'การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Understanding Others Skill)
  บุคลิกภาพและการสื่อสาร...กุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย (Personality and Communication Improvement)
  บุคลิกภาพและการสื่อสาร...กุญแจสู่ความสำเร็จในงานบริการ (Personality and Communication Improvement)
  กลยุทธ์ 'การนำเสนอแผนและการเจรจาต่อรองงบประมาณประจำปี' อย่างทรงประสิทธิภาพ (Presentation & Negotiation Skill)
  Generation Gap: Closing the Generation Gap in the Workplace
  Ropes Course Activity : Adventure-Based Learning for Team Excellence and Leadership Development
  Train the Trainer
  Dealing with Difficult People
  Emotional Intelligence for Workplace Success
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th