Strategic Differentiated Marketing
  Customer Analysis for Marketing and Sales
  Planning and Developing New Products
  Customer Relationship Management : CRM : For Marketing and Sales
  Fundamentals of Marketing: Your Action Plan for Success
  ''กลยุทธ์การตั้งราคา' ด้านการขายและการตลาด...เพื่อชัยชนะที่ยั่งยืนในการแข่งขัน (The Art of Pricing)
  Marketing Plan Stragegy
  Developing and Executing a Customer-Centric Strategy
  กลยุทธ์...การบริหารช่องทางการขาย....สมัยใหม่ (Modern Distribution Management)
  Cost Saving Marketing: Key Success for Bus. : การตลาดต้นทุนต่ำ : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจยุคนี้
  Customer Relationship Management : CRM : For Marketing and Sales
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation & Development)
  การสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ :: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่ (Branding and Brand Commu)
  กลยุทธ์การค้นหา...ลูกค้าที่แท้จริงของคุณเป็นใคร....(Know Your Real Customer)
  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
  Modern Marketing for non Marketer
  การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey)
  ทักษะของนักการตลาด (Marketer Skills)
  การวางแผนการตลาด (Marketing Plan)
  ความคิดสร้างสรรค์ในการรักษาลูกค้า (Creative Customer Retention)
  ค้นลึก Customer Insight สู่การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดที่มีอานุภาพเหนือชั้น (Customer Insight)
  กลยุทธ์การตลาดแบบถึงลูกถึงคน (Below – the –Line Marketing Strategy)
  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management)
  Customer Analysis for Marketing and Sales
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th