พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 4
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 16
ก้าวสู่การเป็น 'นักจัดซื้อมืออาชีพ' (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 23
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 9
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ที่ประสบความสำเร็จ (Achieving Supervisory @ Work) รุ่น 32
การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 17
การให้ Feedback เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของทีม (Effective Feedback for High Performance)
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Boost Efficiency @ Work)
การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน (First Thing First @ Work :: Getting Everything Done) รุ่นที่ 34
การคิดรอบด้านและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 13
การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 30
ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ (English for Purchasing Professionals) รุ่นที่ 9
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...การสอนงานและการเป็นโค้ช (Coaching for Improving Team Performance) รุ่นที่ 6
การวางแผนการจัดซื้อ (Strategic in Purchasing Planning) รุ่นที่ 31
'กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรอง...สำหรับทีมขาย (The Art of Pricing & Negotiation) รุ่น 5
การคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน (Innovative Mindset for Performance Working) : รุ่นที่ 2
การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work) รุ่น 3
ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำยุค 4.0 (People Skills for a Great Manager 4.0)
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 8
ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 19
โน้มน้าวใจลูกค้าอย่างไรให้ได้ยอด (Persuasive in Sales)
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th