หลักสูตร ยกระดับผลงานของทีมด้วย การเป็นหัวหน้างานและมอบหมายงาน (Supervisory Skill & Job Assignment) รุ่นที่ 9
Code MA-023
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ

ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปัจจุบันนั้น

ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่หัวหน้างาน

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในโครงสร้างองค์กรนั้น

ขาดความพร้อมในการทำหน้าที่หัวหน้างาน

ทั้งเรื่องของทักษะการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน

ไปจนถึงกรอบความคิดที่สะท้อนออกมาในแง่ของบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่แสดงออก 

ที่ขาดความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน 

จุดนี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งองค์กรและบุคลากรที่ทำงานอยู่ในแต่ละหน่วยงาน  

ดังนั้น การวางแผนพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน

ตั้งแต่วิธีคิด ทัศนคติ จนถึงกระบวนการในการทำงาน

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง 

เพราะหัวหน้างานนั้นเป็นเสมือนตัวเชื่อมโยง

นโยบายและภารกิจใหม่ๆ จากฝ่ายบริหารลงสู่การปฏิบัติจริง

องค์กรย่อมอยากได้หัวหน้างานที่ทำงานแบบ Smart Work 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเข้าใจ

และทักษะในการทำหน้าที่หัวหน้างานให้สามารถบริหารงานเป็นบริหารคนได้

และบริหารความคิด เพื่อสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์
• ให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของหัวหน้างาน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการวางแผน การมอบหมายงาน การสอนงาน การติดตามงาน เป็นต้น 
• ให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการมอบหมายและติดตามงาน
• ให้ผู้เข้าสัมมนาได้พัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างทีมและการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในทีมงาน 
• ให้ผู้เข้าสัมมนาปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เข้าสัมมนาให้มีความเข้าใจในรูปแบบทัศนคติที่จำเป็นต้องมี 
• ให้ผู้เข้าสัมมนานำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
เนื้อหา

ช่วงแรก

• ความหมายและบทบาทของหัวหน้างาน 

• ทักษะพื้นฐาน 4 ประการที่หัวหน้างานต้องมี

• ความรู้และทักษะที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมี...คุณมีพร้อมหรือยัง?

• Workshop พฤติกรรมลูกน้อง 4 ประเภท

• เทคนิคการบริหารจัดการลูกน้อง 4 ประเภท

ช่วงที่สอง

• หลักการจูงใจเพื่อการมอบหมายงานชั้นสูงของหัวหน้างาน 

• ศิลปะในการติดตามงานให้ได้ผล 

• เครื่องมือ 4 ประการเพื่อใช้ในการพัฒนาลูกน้อง

• หลักคิดเรื่องกับดักหัวหน้างานเพื่อการพัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานชั้นเลิศ

• สรุปบทเรียนและตอบปัญหาคาใจ

วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th