หลักสูตร ยกระดับผลงานของทีมด้วย...การสอนงานและการเป็นโค้ช (Coaching for Improving Team Performance) รุ่นที่ 6
Code MA-027
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ

องค์กรและภาคธุรกิจต่างมุ่งหวังให้บุคลากรในระดับ

หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน

สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการทำงาน 

ตลอดจนข้อควรระวังและความเสี่ยงในจุดต่างๆ ของการทำงาน

ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดปัญหาน้อยที่สุด

บทบาทนี้อาจเรียกว่า Coach หรือ Trainer 

ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการที่สาคัญ

และฝึกฝนทักษะให้เกิดความชำนาญ ซึ่งการสอนงานนั้นมีวิธีการอยู่หลากหลายรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม การสอนงานนั้นก็มีข้อจากัดและหลักการสำคัญอยู่หลายประการ

ที่ผู้สอนหรือ Coach ควรต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการเป็น Coach ที่ดี

และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการแนะนำเทคนิคการสอนงาน การฝึกฝน และการปฏิบัติจริง 

เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความมั่นใจมากที่สุด

วัตถุประสงค์
• ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและจิตวิทยาการโค้ชของผู้นำ
• เข้าใจถึงความหมายและกระบวนการของการ Coaching ยุคใหม่
• ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองฝึกฝนกระบวนการ Coaching ให้เกิดทักษะในแนวทางที่ถูกต้อง
• สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
• ความหมายและประโยชน์ของการ Coaching
• ความแตกต่างของการ Coaching ยุคเก่ากับยุคปัจจุบัน
• มุมมองที่สำคัญของผู้นำยุคใหม่กับการโค้ช
• ทักษะที่สำคัญของการโค้ช 
• Model การทำ Coaching ที่สำคัญ
• การฝึกฝนทักษะการ Coaching ในแบบฉบับของผู้นำองค์กร
• คุณสมบัติสำคัญของการเป็นโค้ช
• พฤติกรรมมนุษย์กับการ Coach
• หลุมพรางและข้อจำกัดของการ Coaching และแนวทางการพัฒนาตนเอง
วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th