หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking @ Work) รุ่นที่ 6
Code TK-006
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาความคิด
ความสำคัญ
การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีคิดที่ช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างเป้าหมายกับสภานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ
อีกทั้งช่วยให้สามารถประเมิน ให้น้ำหนัก และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ 
สร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
รวมถึงยังช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร 
ไปสู่แผนงาน หรือกลวิธีในการทำงาน
ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านการประเมินองค์ประกอบทางการบริหารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เทียบกับเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ รอบคอบ สามารถประมวลปัจจัยต่างๆ 
แล้วกำหนดหาแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ 
เกิดเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์ สมจริง และปฏิบัติได้ 

การคิดเชิงกลยุทธ์จึงเป็นรากฐานของความสำเร็จ
ของธุรกิจและนักบริหารอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
• พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
• วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
• สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้
• ประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดกับการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจได้
เนื้อหา
Module 1 :: เข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์

• ทักษะ 3 ด้านที่ผู้บริหารทุกระดับต้องมี
• คิดกลยุทธ์คืออะไร?
• การคิดกลยุทธ์จำเป็นเมื่อใด
• เหตุผลที่ต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์
• ทำไมโลกธุรกิจสมัยใหม่ต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์
• Workshop 1 :: สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง

Module 2 :: การคิดเชิงกลยุทธ์

• ประเภทของความคิด (Thinking Paradigm)
• องค์ประกอบและหลักสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์
• เข้าใจสถานการณ์
• เข้าใจหลักคิด
• การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
• การคิดรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยในการคิดเชิงกลยุทธ์
• หลักคิดกลยุทธ์ในภาวะการณ์แต่ละแบบ
• Workshop 2 :: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา

Module 3 :: การพัฒนาขีดความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์

• ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการคิดเชิงกลยุทธ์
• คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
• การสร้างนิสัยของนักคิดเชิงกลยุทธ์
• อุปสรรคของการคิดเชิงกลยุทธ์
• การนำการคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการเสริมศักยภาพทางธรุกิจ
• Workshop 3 :: วางแผนการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
• Workshop 4 :: วางแผนนำเอาการคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการทำงาน

รูปแบบการสัมมนาเป็นแบบผสมผสาน (Integrated Training) ประกอบด้วย

• การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group and Collective Learning) 
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
• การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning))

จุดเด่นของหลักสูตร

• ครอบคลุมทั้งหลักคิด หลักการ วิธีการ และเครื่องมือที่ช่วยให้คิดเชิงกลยุทธ์เป็นและประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้หลังจบหลักสูตร
• ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย workshop กรณีศึกษา การลงมือวางแผนการทำงานจริง ครอบคลุมทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สร้างผลลัพธ์ให้สามารถนำความรู้ไปทำงานได้จริง
• ใช้กรณีศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ
• ใช้การเรียนรู้จากโจทย์ทางธุรกิจจริงและประสบการณ์จริงของผู้เรียน
• วิทยากรมีประสบการณ์กว่า 10 ปีในการกำหนดกลยุทธ์ การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนและกลยุทธ์ให้กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานธุรกิจ
วิทยากร
 • ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th