หลักสูตร การบริหารและจัดการโครงการ (Project Management : From Principles to Action) รุ่นที่ 4
Code MA-033
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
“การบริหารโครงการ” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าลำดับแรกของทักษะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (Global Skills) 
ขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรทั้งโลก 
การบริหารโครงการถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันงานด้านต่างๆ 
ขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรือเพื่อการปรับปรุงงานที่สร้างโอกาสและขยายขีดความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น 
จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 
ดังนั้น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารโครงการ จึงมีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักบริหารในกิจการทุกประเภท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเอกชน ที่ต้องดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อม
ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงขึ้น 
ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการสูงขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น 
การบริหารโครงการจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์การทำงานที่ชัดเจน 
สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความจำเป็นที่องค์กรในยุคโลกาภิวัตน์
ต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐาน

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากการออกแบบที่รอบคอบ 
มองอย่างรอบด้านจากเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงกร 
การวางแผนโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของกิจการ 
การวางระบบการจัดการโครงการ การจัดองค์กรโครงการ 
การติดตาม และการควบคุมโครงการ
วัตถุประสงค์
• เข้าใจหลักการออกแบบ วางแผน และบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
• เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา
• เข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม
• ประยุกต์ใช้การออกแบบโครงการให้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ขององค์กร
• ผู้จัดการโครงการในกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้การบริหารแบบโครงการในการทำงาน (Project-Based)
• ผู้จัดการและหัวหน้างาน
เนื้อหา
Module 1 : ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

 - ความหมาย ความสำคัญ และคำศัพท์หลักของการบริหารโครงการ
 - ลักษณะเฉพาะของโครงการ
 - ความจำเป็นที่ต้องใช้โครงการ
 - จุดมุ่งหมายของโครงการ
 - ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)
 - กระบวนการพัฒนาโครงการ 
 - การวัดความสำเร็จของโครงการ

Module 2 : การออกแบบและวางแผนโครงการ

 - การกำหนดปัญหา (Problem Definition)
 - การตรวจสอบปัญหาและสาเหตุของปัญหา (Problem Analysis)
 - กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
 - Project stakeholders 
 - การวางแผนโครงการด้วย work breakdown structure 
 - การแปลง WBS สู่ Activity profile 
 - การวางแผนกำหนดเวลาด้วย Gantt Chart 
 - การคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการ

Module 3 : การติดตามโครงการ

 - หน้าที่ของผู้จัดการโครงการ
 - ลักษณะผู้จัดการโครงการที่ดี 
 - การควบคุมและติดตามโครงการ
 - การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ

Workshop

• กรณีศึกษา 
• แบบฝึกปฏิบัติในการกำหนดแนวคิดโครงการ
• การฝึกออกแบบโครงการ
• การวางแผนโครงการ
วิทยากร
 • ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th