หลักสูตร การวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment) รุ่นที่ 5
Code PC-017
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

การทำงานจัดซื้อจะประสบความสำเร็จได้นั้น...

จำเป็นต้องประกอบด้วย "นักจัดซื้อ" และ “ผู้ขาย“ 

ที่มีความรู้ ความสามารถ 


เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และคุณภาพทั้งสองฝ่าย 

ดังนั้นการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier) ก่อนตัดสินใจออกใบสั่งซื้อ 

และการบริหารจัดการผู้ขาย (Supplier) หลังการซื้อแล้วจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 

เพื่อให้สร้างความมั่นใจว่า...

องค์กรหรือบริษัทจะได้รับสินค้าหรืองานบริการได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

และสามารถสร้างผลกำไรโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น


หลักสูตรนี้ 

จะเป็นส่วนช่วยสำคัญให้กับผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของผู้ขายสินค้าที่ถูกต้อง 

และกระบวนการขั้นตอนวิธีการคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสม 

รวมถึงการบริหารจัดการผู้ขายที่ถูกคัดเลือก (Approved Vendor List) 

เพื่อการทำงานจัดซื้อที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขาย (Supplier)
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้กระบวนการการคัดเลือกผู้ขายก่อนซื้อและหลังซื้อสินค้าและบริการ
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบวิธีการจัดลำดับความสำคัญของผู้ขายโดยการให้คะแนน
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบเทคนิคการบริหารจัดการผู้ขายและการประเมินผลงานหลังการซื้อไปแล้ว
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้และเข้าใจในกลยุทธ์กระตุ้นผู้ขายให้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับองค์กรได้
เนื้อหา • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขาย (Supplier) ที่นักจัดซื้อควรรู้
• การวิเคราะห์จัดกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยง และต้องการผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ
• กระบวนการการคัดเลือกผู้ขายก่อนซื้อและหลังซื้อสินค้าและบริการ
• การตั้งเป้าหมาย การกำหนดเกณฑ์ (Criteria) และวิธีการ (Methodology) ในการคัดเลือกผู้ขาย
• การไปเยี่ยมผู้ขาย (Site Visit) 
• การจัดลำดับความสำคัญของผู้ขาย (Supplier Rating) โดยการให้คะแนน (Weight Scoring)
• การบริหารจัดการผู้ขาย (Supplier Management) หลังการซื้อ
• การประเมินผลงานของผู้ขาย (Supplier Evaluation)
• กลยุทธ์กระตุ้นผู้ขาย (Supplier Motivation Strategy) ให้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner) 
• Group Exercise :: เพื่อฝึกฝนทำแบบฝึกหัดการคัดเลือก การไปเยี่ยม การประเมินผู้ขาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ขายสินค้าที่ผู้เข้าสัมมนากำลังซื้อหรือเคยซื้อมาแล้ว
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th