หลักสูตร ศิลปะการรับและให้ Feedback สำหรับหัวหน้างาน (Coping and Giving Feedback for Supervisor)
Code MA-035
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
หลายองค์กรพบปัญหาหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการทำงาน 
แต่ไม่กล้าให้ Feedback ลูกน้อง เนื่องจากกลัวลูกน้องจะไม่รัก 
จึงส่งผลให้ลูกน้องมีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง 

ในขณะที่หัวหน้างานบางคนให้ Feedback ลูกน้องแล้ว แทนที่ลูกน้องจะปรับปรุงแก้ไข 
แต่กลับไม่ยอมรับและต่อต้าน ซึ่งนอกจากจะทำให้ Feedback ไม่ได้ผลแล้ว 
ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งอีกด้วย

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้หัวหน้างานเป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้ Feedback ที่ดี”  
โดยเปิดใจรับ Feedback จากผู้บริหาร มีศิลปะการรับมือกับ Feedback 
ที่ไม่โดนใจ อย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถนำ Feedback มาวางแผนปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ
รวมทั้งสามารถให้ Feedback ลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องยอมรับและเต็มใจปรับปรุงแก้ไข  
ซึ่งจะส่งผลให้นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั่นเอง
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับและให้ Feedback 
• เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการรับ Feedback และการนำ Feedback มาวางแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
• เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการให้ Feedback และศิลปะการในการให้ Feedback ด้านลบอย่างสร้างสรรค์
• เพื่อให้เป็น “ผู้รับและผู้ให้ Feedback” ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
• เพื่อส่งเสริมให้องค์กรใช้เครื่องมือ Feedback พัฒนาพนักงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
เนื้อหา
• Feedback คืออะไร สำคัญและมีประโยชน์อย่างไร
• ประเภทของ Feedback กับ ติชม บวกลบ
• บทบาทของหัวหน้างานกับการ “รับและให้ Feedback”
• เป้าหมายของการ “รับและให้ Feedback”
• แนวคิดการรับและให้ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ
   - Openness
   - Relationship
   - Information
• ทักษะการรับและให้ Feedback ที่มีประสิทธิผล
   - ทักษะการฟัง
   - ทักษะการพูด
   - ทักษะการถาม
   - ทักษะการตอบคำถาม
• การรับมือกับ Feedback ที่ไม่โดนใจอย่างสร้างสรรค์
• การวางแผนนำ Feedback มาปรับปรุงพัฒนางาน พัฒนาตนเอง
• ศิลปะการให้ Feedback ด้านลบอย่างสร้างสรรค์
• ฝึกปฏิบัติ “การรับ และ ให้ Feedback”
• Job Assignment การให้ Feedback
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th