หลักสูตร บุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจในการทำงาน (Professional Image & Business Etiquette @ Work) รุ่นที่ 3
Code PE-021
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
ท่ามกลางการแข่งขันในเชิงธุรกิจของแต่ละองค์กร 
บุคลากรต่างมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อสามารถใช้ศักยภาพสูงสุด
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ก้าวหน้า อย่างยั่งยืน 
ซึ่งปัจจัยที่ทำให้พนักงานประสบความสำเร็จในการทำงาน 
นอกจากทักษะความสามารถในการทำงาน (Technical Skills) แล้ว 
ยังมีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) 
ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานเติบโต ก้าวหน้าในอาชีพ 
และสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เสริมสร้างยอดขาย ทำกำไรให้องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นการพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยมารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อพนักงานและองค์กร 
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้ที่พบเห็น 
เกิดความภักดีต่อตราสินค้าและขยายผลไปในวงกว้าง 
ในทางตรงข้าม หากพนักงานไม่สามารถแสดงการติดต่อสื่อสารด้วยมารยาทที่ดี 
อาจสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้พบเห็น ส่งผลให้องค์กรมีโอกาสสูญเสียลูกค้า 
เสียโอกาสในการสร้างยอดขายและทำกำไร นำไปสู่ภาพลักษณ์เชิงลบต่อธุรกิจในระยะยาว
วัตถุประสงค์
• สร้างทัศนคติเชิงบวกในการติดต่อสื่อสารด้วยมารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจ เพื่อสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้พบเห็น
• ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของมารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน 
• เสริมสร้างให้พนักงานมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
เนื้อหา
• ความหมายและความสำคัญของมารยาททางสังคมและมารยาทเชิงธุรกิจ (Social & Business Etiquette)
• ภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพ (Professional Image)
   - การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)
   - การแต่งกายอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน (Dressing for success)
• มารยาทการติดต่อสื่อสาร (Communication Etiquette)
   - เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าด้วยหลัก 3Vs (Visual Vocal Verbal)
   - การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในการในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
   - การเลือกใช้น้ำเสียงที่เหมาะสม 
   - ภาษากาย (Body Languages) ในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
   - มารยาทในการเป็นผู้ฟัง (Active Listening)
• มารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ
   - การทักทาย (Greeting)
   - การให้นามบัตร (Business card Etiquette)
   - การพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Small Talk & Rapport)
   - การสื่อสารทางโทรศัพท์ (Telephone Etiquette) 
   - การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี (Technology Etiquette)
   - การใช้สื่อออนไลน์ (Social Etiquette)
• สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ (Dos & Don’t) ในมารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจ
• สร้างพันธะสัญญาในการพัฒนามารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจร่วมกัน
วิทยากร
 • อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท

  1

  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th