หลักสูตร การสร้างงานบริการที่เหนือความคาดหวัง (Exceptional Service @ Work)
Code SE-016
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริการ
ความสำคัญ

ในปัจจุบันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

คือการร่วมมือของคนในองค์กรเพื่อให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ 

เพื่อลูกค้าซื้อซ้ำหรือบอกต่อ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า และขยายผลไปในวงกว้าง 

ในทางตรงข้าม หากแต่พนักงานไม่ให้ความสำคัญในการบริการลูกค้า 

อาจจะทำให้บริการล่าช้า ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร 

ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า

ทำให้องค์กรมีโอกาสสูญเสียลูกค้า และเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อองค์กรในระยะยาว 

ดังนั้นหากพนักงานผู้ให้บริการมีทักษะความสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญ 

และมีทัศนคติเชิงบวกในการร่วมมือกันให้บริการลูกค้า 

จะสะท้อนเป็นพฤติกรรมในการให้บริการที่สร้างความประทับใจสูงสุด 

ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อสินค้าและการบริการ เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ 

นำไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร 

วัตถุประสงค์
• สร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริการให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถสร้างบรรยากาศความสุขในการทำงาน
• ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการลูกค้า และสามารถสื่อสารในการบริการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
• เสริมสร้างให้พนักงานมีแนวทางในการร่วมมือกันให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)
เนื้อหา
• ความหมายและความสำคัญของการบริการลูกค้า
• เข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น เพื่อเกิดการยอมรับ (Self-awareness) และเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน (Empathy) 
• ความคาดหวังของลูกค้า และการให้บริการเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)
• พลังแห่งความประทับใจแรกพบ และการเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้า 
• เทคนิคการสื่อสารสำหรับพนักงานบริการ 
     - องค์ประกอบและอิทธิพลของการสื่อสาร (Visual, Vocal and Verbal)
     - คำพูด น้ำเสียง และภาษากายที่สร้างบรรยากาศการบริการเชิงบวก
     - การฟังเชิงรุก (Active Listening)
• มารยาทในการบริการลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ (Customer Service Etiquettes)
• การดูแลลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในการบริการ
• ออกแบบวิธีการเพื่อพัฒนาการบริการลูกค้าในสไตล์ของตนเอง
วิทยากร
 • อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th