หลักสูตร (Online) ทักษะจำเป็นสำหรับหัวหน้างานในยุค Disruptive Change (Supervisory Effectiveness)
Code MA-008.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ

วัตถุประสงค์ • ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างาน”
• มีความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี
• มีทัศนคติบวกต่อองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทีมงาน
• มีความรู้ ทักษะการบริหารงาน และบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความรู้ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างบรรยากาศ
การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาวการณ์
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
เนื้อหา
Session 1

• 
คุณสมบัติหัวหน้างานยุค Disruptive Change กับชีวิตที่ดีกว่า
• ความสำคัญของ Mindset และ Growth Mindset
• Up Skill กับ ทักษะสำคัญการบริหารคน 
• 5 How to บริหารคนขั้นเทพ
    - กรณีศึกษาจริงที่นอกเหนือตำรา
• หัวอกหัวหน้ากับสารพัดปัญหาในการบริหารคน
    - ไขปัญหาการบริหารคน
• เทคนิคการซื้อใจด้วยใจให้ลูกน้องกด Like รัวๆ 

Session 2

• 
ความสำคัญของการบริหารจัดการงาน
• Up Skill กับ ทักษะสำคัญการบริหารงาน 
• 5 How to บริหารงานให้สำเร็จอย่างเหนือชั้น
    - กรณีศึกษาจริงที่นอกเหนือตำรา
• สารพัดปัญหาในการบริหารงาน
    - ไขปัญหาการบริหารงาน
• เทคนิคการบริหารให้หัวหน้ากด Like องค์กรกด Love
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 12.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ


  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th