หลักสูตร (Online) การเล่าเรื่องเพื่อสร้างยอดขาย (Storytelling in Sales)
Code SA-049.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ
ปัญหาใหญ่ที่สำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้นักขายและผู้ให้การสนับสนุนงานขาย
ไม่ประสบความสำเร็จในการขายก็คือ “พูดไม่รู้เรื่อง” 
คือ ลูกค้าไม่เข้าใจสิ่งที่พนักงานขายพูด ลูกค้าไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่นำเสนอ 
และที่สำคัญคือลูกค้าฟังแล้วหาประเด็นหรือจับต้นชนปลายไม่ได้
นอกจากนั้นการเลือกใช้คำพูดยังไม่สะกิดใจให้ลูกค้าได้แง่คิดเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าทันที จึงทำให้ลูกค้าปฏิเสธการซื้อทั้งๆ ที่สินค้าที่นำเสนอนั้นดีและมีจุดขายมากมาย  
หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของนักขาย
ให้ทราบถึงเทคนิควิธีการพูดและการนำเสนอเพื่อกระตุ้นความต้องการลูกค้า
ให้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น 
นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การใช้เทคนิคของการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและความสำคัญของการใช้สินค้าและบริการมากขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ • เรียนรู้เทคนิคเลือกใช้คำพูดที่สะกิดใจและโดนใจลูกค้า
• เรียนรู้เทคนิคการกำหนดและเลือกประเด็นในการพูด
• เรียนรู้วิธีการนำจุดขายต่างๆ มาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวเพื่อนำเสนอ
• เรียนรู้เทคนิคต่างๆ การพูดเพื่อสร้างยอดขายและความประทับใจลูกค้า
• ทราบถึงประเด็นต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าและพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้า
เนื้อหา • Workshop “การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในการขาย”
• การเลือกและระบุกลุ่มเป้าหมาย
• การวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการนำเสนอขาย
• เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
• เทคนิคการเลือกใช้ “คำพูดที่สะกิดใจ” ให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
• เทคนิคการตอบคำถาม
• องค์ประกอบและเครื่องมือใน “การพูดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ” 
• ในการนำเสนอขาย
• กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องเข้าเพื่อสร้างยอดขาย
• “การเลือกและกำหนดประเด็น” ในการพูดเพื่อสร้างยอดขาย
• Workshop “เทคนิคการนำเสนอจุดขายให้เป็นเรื่องราว (Storytelling) 
• เพื่อสร้างยอดขาย”
• Workshop “การเลือกประเด็นในการพูดนำเสนอที่โดนใจลูกค้า”
• กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
วิทยากร
 • อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ


  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th