หลักสูตร (Online) ยกระดับผลงานของทีมด้วยการสอนงาน (Coaching for Improving Team Performance)
Code MA-027.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
องค์กรและภาคธุรกิจต่างมุ่งหวังให้บุคลากรในระดับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะ
ในการทำงานตลอดจนข้อควรระวังและความเสี่ยงในจุดต่างๆ ของการทำงาน
ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาน้อยที่สุด 

บทบาทนี้อาจเรียกว่า Coach หรือ Trainer ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็น
ต้องเรียนรู้หลักการที่สาคัญและฝึกฝนทักษะให้เกิดความชำนาญ 
ซึ่งการสอนงานนั้นมีวิธีการอยู่หลากหลายรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม การสอนงานนั้นก็มีข้อจากัดและหลักการสำคัญอยู่หลายประการ
ที่ผู้สอนหรือ Coach ควรต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการเป็น Coach ที่ดี
และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการแนะนำเทคนิคการสอนงาน 
การฝึกฝน และการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความมั่นใจมากที่สุด
วัตถุประสงค์ • ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและจิตวิทยาการโค้ชของผู้นำ
• เข้าใจถึงความหมายและกระบวนการของการ Coaching ยุคใหม่
• ให้เกิดทักษะในแนวทางที่ถูกต้อง
• สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
• ความสำคัญของการโค้ช กับบทบาทบริหาร
• วิวัฒนาการของการโค้ช อดีต-ปัจจุบัน
• ระดับการเรียนรู้ของคน 4 ลักษณะ
• TAPS Model กับเครื่องมือการพัฒนาทีมงาน 4 ลักษณะ
• การโค้ชในโลกปัจจุบันเป็นอย่างไร
• ลักษณะความเชื่อพื้นฐานของการโค้ช
• เครื่องมือการโค้ชลักษณะต่างๆ
• การโค้ชด้วย GROW Model
• พื้นฐานการตั้งคำถาม-การฟังของโค้ช
• ปัจจัยส่งเสริมให้การโค้ชสัมฤทธิ์ผล
วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)

  1

  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ


  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th