หลักสูตร (Online) การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships)
Code CM-022.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
องค์กรจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ
พนักงานในองค์กรที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันในการทำงาน
ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้
ในทางตรงข้ามหากพนักงานไม่สามารถสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งเชิงข้อมูล และความสัมพันธ์
ทำให้การทำงานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า และเกิดความแตกแยกระหว่างพนักงาน 
ส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
ดังนั้นหากพนักงานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันได้ของพนักงานในองค์กรได้ ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
• สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้ให้บริการ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
• ส่งเสริมให้พนักงานมีแนวทางในการสื่อสารกับลูกค้าในช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
• เสริมสร้างให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุด

(ตระหนักถึงความสำคัญ และเกิดทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสาร เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสื่อสาร และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์การทำงานจริง เพื่อสร้างผลลัพธ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความสุขในการทำงานร่วมกัน)
เนื้อหา
• Part 1 : สังเกตตัวเราและคู่สนทนา ก่อนสื่อสาร 
     - ประโยชน์และอุปสรรค์ของการสื่อสาร 
     - เข้าใจ Trigger ในการสื่อสาร 
     - ช่องว่างแห่งความเข้าใจในการสื่อสาร     

• Part 2 : สื่อสารให้ตรงใจคนต่างสไตล์
     - สื่อสาร 4 สไตล์ 
     - สื่อสารให้ตรงใจคน 4 สไตล์ 
     - latinum rule สำหรับการสื่อสาร  

• Part 3 : เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร 
     - สื่อสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์
     - 3V การใช้คำพูด น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร (Verbal, Vocal, Visual)
     - สื่อสารอย่างไรให้สันติ (Nonviolent Communication)

• Part 4 : การฟังเชิงรุกในการสื่อสาร (Active Listening)
     - การตอบโต้ และตอบสนอง 
     - เทคนิคการฟังเชิงรุกในการทำงาน 

• Part 5 : สรุปบทเรียน และการนำไปใช้
วิทยากร
 • อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ


  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th