หลักสูตร (Online) วิทยากรภายในองค์กร : ปรับ เพื่อ เปลี่ยน (Re-Skill for Internal Trainer)
Code CM-024.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
วัตถุประสงค์
• ทบทวนความรู้ หลักการ และทักษะสำคัญของวิทยากร
• เพิ่มเติมความรู้ ทักษะ เทคนิคในการสอนสำหรับวิทยากร
เนื้อหา
• วิทยากร 3 เก่ง 
    - สอนเก่ง 
    - เขียนเก่ง  
    - ประเมินเก่ง
• ทักษะสำคัญสำหรับวิทยากร
    - จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และเทคนิคการกระตุ้นจูงใจ
    - เทคนิควางแผนการสอน : Who – What – How
    - เทคนิคการนำ/การเริ่มต้น และ การสรุป
    - เทคนิคการตั้งคำถามและการใช้คำถาม 
• เทคนิคการสอนงาน รูปแบบต่างๆ 
    - รูปแบบการสอนวิชาการ
    - การสอนทักษะการปฏิบัติงาน
    - การสอนงานแบบ O-L-E Technique  
• การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
• การจัดทำแผนการสอนเพื่อรักษาคุณภาพ
วิทยากร
 • อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ


  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th