หลักสูตร (Online) นักจัดซื้อที่องค์กรต้องการ (A Future Purchaser : Ready for the New World)
Code PC-020.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ
ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงทั้งในประเทศและทั่วโลก
ทำให้เจ้าของหรือผู้บริหารองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยน
”แผนแม่บท” (Master Plan) ขององค์กรโดยด่วน

เพื่อตอบสนอง “ความต้องการใหม่” (New Demand) 
ที่เรียกว่า “มาตรฐานใหม่” (New Normal) ของลูกค้า
และลดต้นทุนทุกฝ่ายในองค์กรรวมทั้งแผนกจัดซื้อจะต้องร่วมกันทำงาน
ตามแผนแม่บทใหม่นี้ให้ได้เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
วัตถุประสงค์
• ให้นักจัดซื้อองค์กรทุกระดับและทุกตำแหน่งได้เห็น ทำความเข้าใจ 
ขบวนการ ขั้นตอน วิธีการปรับเปลี่ยนฝ่ายจัดซื้อตามแบบมาตรฐานใหม่
(New Normal Procurement) ตั้งแต่ การแก้ไขนโยบาย (Policy) 
กฎระเบียบ (Regulation) ขั้นตอนการทำงาน (Procedure) 
รายละเอียดของงาน (Job Description) ของพนักงานจัดซื้อทั้งหมด
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ น
เนื้อหา
• ภาพองค์รวมของโซ่อุปทานทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
• ภาพองค์รวมของโซ่อุปทานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
• การแชร์สภาพการทำงานที่ได้รับผลกระทบของนักจัดซื้อที่เรียนออนไลน์
• ขบวนการทำงาน”เปลี่ยนแปลง” (Change Management) Process)
• การประเมินผลหลังขบวนการ Change Management เพื่อปรับปรุง
• ถามตอบ
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ


  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th