หลักสูตร Growth Mindset เพื่อการพัฒนาผู้นำทีมและมุ่งสู่เป้าหมายองค์กร (Growth Mindset to Reach Business Goal)
Code MA-045
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
ทำให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ โดยการบริหารจัดการ
เพื่อผลักดันให้ผลดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายซึ่งมีความมีความท้าทายมากขึ้น
      ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหาร โดยเฉพาะหัวหน้างานและผู้จัดการ
ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานผู้ลงมือผลิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
ให้มีกรอบความคิดที่เติบโตและเปิดกว้าง (Growth Mindset) ในการพยายามเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทีมงาน รวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างทุ่มเท
เพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กรอย่างไม่ย่อท้อ ย่อมผลักดันให้ผลดำเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์
• ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการปรับตัวและพยายามเรียนรู้พัฒนา
• มี Mindset ที่เติบโตและเปิดกว้าง (Growth Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองพัฒนาทีม
• เห็นประโยชน์และความสำคัญของการพิชิตเป้าหมายขององค์กร
• เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้ออุปสรรค
• สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
เนื้อหา
• ความจำเป็นในการปรับตัวขององค์กรและบุคลากรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
• ความสำคัญของเป้าหมายขององค์กรเชื่อมโยงกับเป้าหมายของชีวิตบุคลากร
• บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารจัดการให้ผลดำเนินงานองค์กรบรรลุตามเป้าหมาย
• Growth Mindset & Right Mindset คุณสมบัติสำคัญของผู้บริหาร
ที่ประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้น
    - รู้จักกับ Right Mindset จุดเริ่มต้นของการกระทำและผลลัพธ์
    - Growth Mindset & Fixed Mindset ที่ส่งผลต่อผลงานและคุณภาพชีวิต
• แนวทางพัฒนาตนเองให้มี Growth Mindset ในการบริหารจัดการให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
    - 4 ขั้นตอนการสร้าง Growth Mindset 
• แนวทางการวางแผนพัฒนาตนเอง (Self Development)
    - การประเมินความสามารถและศักยภาพตนเอง
    - การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง หรือ IDP (Self Development Plan)
• แนวทางการผลักดันให้ทีมงานยกระดับความสามารถและศักยภาพในการทำงาน
    - ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ 
    - ทักษะการสอนงาน 
    - ทักษะการให้ Feedback
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th