หลักสูตร 'กลยุทธ์ 'การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน' สำหรับหัวหน้างาน (Goal Setting & Planning for Supervisor)
Code MA-044
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
โลกของธุรกิจที่แข่งขันกันอย่างสูงในปัจจุบัน
องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานอย่างมากมาย
เพื่อพยายามตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและต้องการของลูกค้า
อีกทั้งพยายามกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์รอบด้านอย่างดีที่สุด
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและดำเนินธุรกิจได้ในฐานะผู้นำ

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรระดับหัวหน้างาน
ให้มีความเข้าใจในบริบทของการดำเนินธุรกิจและการกำหนดเป้าหมาย
ในการบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 
รวมทั้งการกำหนดแผนงานด้านการบริหารที่
จะใช้ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลงานของทีมงาน
วัตถุประสงค์
• มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดการบริหารเป้าหมายในหน่วยงานที่ถูกต้อง
• เข้าใจถึงเครื่องมือในการวางแผนงานให้ประสบความสำเร็จ
• ทราบถึงเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาการทำงานมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์องค์กร
• สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การทำงานได้ดี

เนื้อหา
• บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกับการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ
• ความหมายและความสำคัญของเป้าหมายการทำงาน
• หลักการของ SMART Goal Setting  ในการทำงาน
• ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารเป้าหมายของหัวหน้างาน
   - ระบบ (System) กับการพัฒนาการทำงาน
   - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคน ลูกน้อง 4 ประเภทที่ต้องบริหารต่างกัน
• หลักการบริหารและจัดสรรงาน ตามแนวทางของ Eisenhower Metrix
• การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของการทำงาน (Workshop UI Matrix)
• ภาพรวม KPI vs OKRs กับเครื่องมือทางกลยุทธ์ในการบริหารผลงานของหัวหน้างาน
• เทคนิคการกำหนดแผนงาน Action Plan เพื่อการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ
• สรุปองค์ความรู้ ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th