หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อที่ผู้บริหารขององค์กรต้องการ (Triple C Purchasing & Supply)
Code PC-021
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ
ทุกองค์กรมีหน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเก็บ 
จัดจ่ายและทำลายซากพัสดุหลังการใช้งาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากมหาศาล 
และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้นำองค์กรทุกคนว่า
จะต้องถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ 
ข้อปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานขององค์กร
รวมทั้งกฎหมายและข้อปฏิบัติของหน่วยงานนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด
สามาถตรวจสอบด้วยความโปร่งใสและความชัดเจนได้ทุกขั้นตอน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
• ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของธุรกิจในอนาคต
• เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะที่สำคัญ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
• เรียนรู้การวิเคราะห์ Upskill & Reskill ในตนเอง
• เรียนรูู้้กลยุทธ์และขั้นตอนการพัฒนา Upskill & Reskill ในองค์กร
• ร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ระหว่างผู้สัมมนา
เนื้อหา
• Change or Changed
• งานในอนาคตจะเป็นอย่างไร (Future of Job)
• คนแบบใดจะอยู่รอดในอนาคต
• Upskill & Reskill  คืออะไร?
• ทำไมต้อง Upskill & Reskill   
• กรณีศึกษา แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Upskill & Reskill  
• V Model วิเคราะห์ Up & Re Skill ในตนเอง
• AASA : กลยุทธ์พัฒนา  Upskill & Reskill  ในองค์กร
• 5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ New Skill (Upskill & Reskill) 
    1. วิเคราะห์ความท้าทาย : Change-Challenge
    2. กำหนดทิศทางธุรกิจ : Set The Future Business
    3. วิเคราะห์ทักษะในอนาคต : Analyse Need Skill 
    4. ระบุ Gap Skill : Set Gap Skill
    5. วางแผนพัฒนา Reskill & Upskill : Training plan
• Work shop : Share Case
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th