หลักสูตร Feedback สร้างสรรค์ ได้งาน ได้ใจ (The Right Way to Give Feedback @ Work)
Code MA-046
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
ในยุคแห่ง VUCA World ที่มีความผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty)
ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) อยู่ตลอดเวลา
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายต่อทุกธุรกิจ
การทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในการบริหารผลงานของพนักงานที่สำคัญคือ
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)ที่ช่วยให้พนักงานรับทราบผลการปฏิบัติงานของตนเอง และมองเห็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้
เพื่อสนับสนุนการความก้าวหน้าในการทำงานของตนเองและยังขับเคลื่อนองค์กรไปในเป้าหมายที่วางไว้
การให้ Feedback บางครั้งก็เปรียบเสมือนยาขม ทั้งสำหรับผู้ให้และผู้รับ
หลักสูตรนี้จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับกันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย
วัตถุประสงค์
• สร้างทัศนคติเชิงบวกในการให้ Feedback เพื่อพัฒนาทีมงาน
• ส่งเสริมให้พนักงานมีแนวทางในการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
• เสริมสร้างให้พนักงานสามารถเลือกใช้การ Feedback ให้สอดคล้องกับบุคคลและบริบท
• ตระหนักถึงความสำคัญ และเกิดทัศนคติเชิงบวกในการให้ Feedback เพื่อพัฒนาทีมงาน โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ และนำไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและบุคคลเพื่อเสริมประสิทธิภาพงาน และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี  

เนื้อหา
• หลักการของการ Feedback (HEAD)
   - Feedback สำคัญอย่างไร 
   - อุปสรรคของการ Feedback ในการทำงาน
• ความเข้าใจในการ Feedback (HEART)
   - ลักษณะของลูกน้องประเภทต่าง ๆ
   - ความต้องการของลูกน้องแต่ละประเภท
   - ข้อแตกต่างของการ Feedback ในโหมดปกติ และโหมดปกป้อง
   - ช่องว่างแห่งความเข้าใจ (Empathy gap)
• การนำเทคนิคการ Feedback ไปใช้ (HAND)
   - Feedback ให้เหมือนการให้ของขวัญ
   - ศาสตร์และศิลปะของการ Feedback
   - การสร้างความไว้วางใจ และสร้างสายสัมพันธ์ก่อนการ Feedback
   - คำพูด น้ำเสียง และภาษากายที่สนับสนุนการ Feedback
   - เครื่องมือที่ใช้ในการ Feedback (Tool)
   - การติดตามหลักจาก Feedback (Follow-up)
   - ข้อควรระวังในการ Feedback
วิทยากร
 • อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th