หลักสูตร (Online) นำเสนออย่างไรให้ได้ใจผู้ฟัง (Build An Impressive Presentation)
Code CM-026.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
เคยเป็นหรือไม่ เวลาที่เรามีข้อมูลดี ๆ 
อยากถ่ายทอด อยากนำเสนอ แล้วคนไม่สนใจฟัง
ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมาย การนำเสนอที่น่าสนใจ 
จะทำให้ผู้ฟังหันมาใส่ใจฟังสิ่งที่เราพูด
ซึ่งข้อมูลนั้น ๆ จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ฟัง ผู้บริหาร หรือลูกค้าได้มากมาย
เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอด้วย 4F Model 
ที่รวมเอาเนื้อหาด้านทัศนคติ ความรู้ เครื่องมือ
เทคนิคที่สามารถนำไปใช้จริงได้ในการทำงาน ซึ่งมี Key takeaway 
ในแต่ละบทเพื่อให้จดจำได้ง่าย
พร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนไปพร้อม ๆ กัน
ช่วยสร้างความความมั่นใจให้การนำเสนอทุก ๆ ครั้ง 
ให้น่าสนใจ สร้างความประทับใจ จดจำได้
และเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ในทุก ๆ การนำเสนอ
วัตถุประสงค์
• สร้างทัศนคติเชิงบวก และความมั่นใจในการนำเสนอ
• สามารถออกแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจและประทับใจให้แก่ผู้ฟังได้
• เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำเสนอ สามารถนำไปใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการสัมมนา

• การบรรยายและการเล่าเรื่องราวที่ฉุกใจ เพื่อให้เกิดภาพจำและนำไปใช้ได้จริง 
• การโค้ชแบบกลุ่มเพื่อให้เกิดการฉุกคิด มองเห็นเป้าหมาย วิธีการ และลงมือทำ
• การทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
• การใช้กิจกรรมที่สนุกสนานออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
• การสะท้อนบทเรียนเพื่อเรียบเรียงชุดความรู้
• ตั้งเป้าหมายและออกแบบแนวทางในการนำไปใช้ในการทำงาน
เนื้อหา
• Part 1 – PREFACE บทนำ
    - ความหมายและความสำคัญของการนำเสนออย่างมืออาชีพ
    - ความกลัวและอุปสรรคของการนำเสนอ 

• Part 2 – PURPOSE เป้าหมายของการนำเสนอ
    - ประเภทและเป้าหมายของการนำเสนอ
    - รู้จักผู้ฟัง และการสไตล์การเรียนรู้ของผู้ฟัง

• Part 3 – PREPARE การเตรียมการนำเสนอ
    - การจัดเตรียมเนื้อหาให้น่าสนใจ
    - การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอ และการแก้ปัญหาเบื้องต้น
    - จัดทำสื่อในการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Slide)

• Part 4 – PERFORM การดำเนินการนำเสนอ
    - บุคลิกภาพที่ส่งเสริมความน่าเชื่อถือของผู้นำเสนอ (การใช้คำพูด, น้ำเสียง และภาษากาย)
    - การสร้างความมั่นใจ การความกังวล และเทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนอ
    - เทคนิคการนำเสนอสำหรับ Virtual Presentation

• Part 5 – PROGRESS การพัฒนาทักษะการนำเสนอ
    - เคล็ดลับของการพัฒนาทักษะการนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว
    - ตั้งเป้าหมายและออกแบบการฝึกทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
วิทยากร
 • อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ
  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th