หลักสูตร (Online) การบริหารเวลาในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Time Management for Supervisor)
Code MA-048.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคร่งเครียดและเร่งรีบ
บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่จึงมักประสบปัญหาการทำงาน
ไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด
ซึ่งส่งผลโดยตรงทั้งต่อภาพรวมแผนงานของตัวเอง ของฝ่ายงาน
หรือของธุรกิจที่ต้องประสบปัญหา
และผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สุขภาพ และการดำเนินวิถีชีวิตของบุคลากร
ขององค์กรเอง ที่อาจเสียสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวไป 
ดังนั้น การที่บุคลากรขององค์กร โดยเฉพาะผู้นำทีม
ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต 
จึงส่งผลให้ตัวผู้นำทีมเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
เกิดแรงกระตุ้นภายในในการสร้างหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
รวมถึงบริหารจัดการทีมงาน
ภายใต้ทรัพยากรเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด 
อีกทั้งส่งผลให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างสมดุลและมีความสุขในงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
เนื้อหา • ความสำคัญของการบริหารเวลากับบทบาทนักบริหาร
• มุมมองด้านการตีมูลค่าของเวลา
• ความหมายของการบริหารเวลา
• นิยามของคำว่า "งานสำคัญ" ที่ถูกต้อง
• นิยามของคำว่า "งานด่วน" ที่ถูกต้อง
• การจัดแบ่งงานตามแนวทางของ Eisenhower
• แนวทางการลำดับความสำคัญของงานทั้ง 4 รูปแบบ
• หลักการ 5 ข้อ ของการบริหารเวลา
   1. การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
   2. การวางแผนและจัดลำดับ (Plan & Prioritization)
   3. การลงมือทำอย่างตั้งใจ (Do & Focus )
   4. การตรวจสอบความสำเร็จ (Progress Follow Up)
   5. การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
• แนวทางการพัฒนางานให้เร็วขึ้น เพื่อการบริหารเวลา
วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ
  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th