หลักสูตร การให้ Feedback เพื่อยกระดับผลงานลูกน้อง (Feedback for High Performance)
Code MA-006
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ

สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

ทุกองค์กรจำเป็นต้องผลักดันให้ผลดำเนินงานของธุรกิจบรรลุเป้าหมาย

เพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดอย่างยั่งยืน 

ซึ่งทำให้การกำหนด KPI มีความท้าทายยิ่งขึ้น

ส่งผลให้ผู้บริหารทุกระดับจำเป็นต้องมีความสามารถในการบริหารผลงาน 

(Performance Management) ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เพื่อให้ KPI บรรลุตามเป้าหมาย 


ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหาร มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสำคัญ

ในการบริหารผลงาน คือ “การให้ Feedback”  โดยสะท้อนผลงาน

วิธีการทำงาน พฤติกรรมการทำงานของทีมงาน ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

ครบถ้วน เพื่อให้ทีมงานแต่ละคนได้รับทราบข้อมูล ผลงาน ข้อดี 

ข้อจำกัดที่จำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา 

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้


หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และ ศิลปะการให้  “Feedback” 

เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้ Feedback ลูกน้องแต่ละประเภท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศิลปะการให้ Feedback เพื่อสร้างให้ทีมงาน

เกิดแรงบันดาลใจ ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี อันจะนำมาซึ่งผลงาน ที่บรรลุตาม KPI 

และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้องต่อไป

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญประโยชน์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
• เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
• เพื่อให้สามารถให้ Feedback ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลและวางแผนการพัฒนาความสามารถและศักยภาพทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรมนำมาซึ่งผลปฏิบัติที่ดี
เนื้อหา
• ความสำคัญกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance)
• กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  
• รู้จักกับ Feedback เครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
   - วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้ Feedback 
   - ประเภทของ Feedback แบบ Formal และ Informal
• ลักษณะของ Feedback ที่ขาดประสิทธิภาพกับสารพัดของปัญหา   
• คุณสมบัติของผู้บริหารกับการให้ Feedback ทีดี  
   - Mindset  ที่ถูกต้องและเปิดกว้างกับ Feedback
• แนวทางการให้ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ
   - Openness- Information- Relationship
• เทคนิคการให้ Feedback ให้สอดคล้องกับลูกน้องแต่ละประเภท
   - การวิเคราะห์ประเภทลูกน้อง
   - การเก็บข้อมูลเพื่อการให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ
• ขั้นตอนการให้ Feedback ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน 
   - ก่อน : เทคนิคการเปิดด้วยใจปรารถนาดี 
   - ระหว่าง : SBI Model
   - หลัง : ปิดด้วยแรงบันดาลใจเพื่อวางแผนพัฒนาผลงาน
• เทคนิคการวางแผนพัฒนาทีมงานรายบุคคล (IDP)  เพื่อยกระดับผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
• พฤติกรรมที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำในการให้ Feedback  
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th