หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น 'นักจัดซื้อมืออาชีพ' (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 23
Code PC-003
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

"การทำงานจัดซื้อ"...มักถูกมองว่า...เป็นการทำงานง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้
แต่ในความเป็นจริงแล้ว...ผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ในการทำงานด้วยตนเองรวมถึงเรียนรู้จากทีมงานมากกว่าผู้ที่ทำงานในฝ่ายงานอื่นๆ
นั่นอาจเป็นเพราะ...
 "วิชาจัดซื้อ" ไม่ได้เป็นวิชาที่สอนกันในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วๆ ไปเหมือนกับวิชาอื่นๆ นั่นเอง

ผู้ที่ได้เรียนรู้วิชาการจัดซื้อมาอย่างถูกต้อง...จะสามารถทำงานด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรได้มากกว่า
ผู้ที่ทำงานโดยไม่มีความรู้ด้านจัดซื้ออย่างแท้จริง...

การอบรมสัมมนาในหลักสูตรนี้...จะขอเป็นตัวช่วยในการปูพื้นฐานของการทำงาน
ด้านจัดซื้อในเบื้องต้นที่เป็นแก่นแท้และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักการ ขบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
มีระเบียบวินัยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อที่ทั่วโลกยึดถือและใช้ทำงานอยู่
รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนให้ดีขึ้น
เพื่อยกระดับตำแหน่งหน้าที่การงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับผู้บริหารต่อไป...

วัตถุประสงค์
เนื้อหา • เป้าหมายในการจัดซื้อเพื่อองค์กร
• บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของนักจัดซื้อที่ดีและเป็นมืออาชีพ
• วงจรการจัดซื้อและขั้นตอนการทำงานจัดซื้ออย่างเป็นระบบสากล
• การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กร เพื่อวางแผนการจัดซื้อและกำหนดกลยุทธ์
• วิธีกำหนดลักษณะสินค้า (Specifications) และขอบเขตของงาน (Scope of work) อย่างถูกหลักเกณฑ์
• การหาแหล่งซื้อขายสินค้าและงานบริการ
• การคัดเลือกผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ
• การสอบถามราคาจากผู้ขายและผู้ให้บริการ
• วิธีการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
• รูปแบบต่างๆของการสั่งซื้อ โดยใช้ใบสั่งซื้อ หรือใช้สัญญาจัดซื้อ
• การประเมินผลงานของผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ
• การประเมินผลงานนักจัดซื้อ และทำรายงานเสนอผู้บริหาร
• ถาม ตอบ (Q & A)
• บทสรุป
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th