หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ที่ประสบความสำเร็จ (Achieving Supervisory @ Work) รุ่น 32
Code MA-008
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ

หัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารและควบคุมดูแลพนักงานระดับปฏิบัติงาน 

ซึ่งเป็นพนักงานส่วนใหญ่หรือรากฐานขององค์กร ในการลงมือผลิตสินค้าและบริการ


          ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานหรือผู้ใกล้ชิดดูแลพนักงานให้มีทัศนคติบวกต่อองค์กร

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี

และมีความสามารถในการบริหารงาน บริหารคน 

รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน

และทำงานร่วมเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

จะส่งเสริมให้พนักงานทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรประสบความสำเร็จต่อไป        

วัตถุประสงค์
• ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างาน”
• มีความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี
• มีทัศนคติบวกต่อองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทีมงาน
• มีความรู้ ทักษะการบริหารงาน และบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความรู้ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล
เนื้อหา

• ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างาน” 

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารขององค์กร

• คุณสมบัติของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง

• ขีดความสามารถที่สำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

• เทคนิคบริหารจัดการงานให้สำเร็จ

    - การวางแผนงาน

    - การมอบหมายงาน การสั่งงาน

    - การติดตามงาน การควบคุมงาน

    - การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ

    - การรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

• เทคนิคบริหารคนให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน

    - ศิลปะการบังคับบัญชา 

    - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

• เทคนิคการสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม

• พฤติกรรมที่พึงกระทำของหัวหน้าที่ดี

• การจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น ”หัวหน้างานชั้นเลิศขององค์กร” 

วิทยากร
 • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th