หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน..เพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectivenes) รุ่น 30
Code MA-008
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ

หัวหน้างาน...เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกน้อง

ซึ่งเป็นพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร เพราะพนักงานเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ลูกค้า

ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องมีศิลปะการบังคับบัญชา

เพื่อให้สร้างให้ทีมงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและปฏิบัติงานให้มีผลงานตามเป้าหมาย

การพัฒนาให้หัวหน้างาน มีทัศนคติบวกต่อองค์กรและงาน 

เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทีมงาน มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบของตนเอง เข้าใจเป้าหมาย ความคาดหวังขององค์กร เพื่อปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกับองค์กร และมีความสามารถในการบริหารจัดการงาน

ให้สำเร็จตามเป้าหมายและบริหารทีมงาน โดยมีศิลปะการบังคับบัญชาที่ดี

ใส่ใจในการดูแลทีมงาน จะทำให้ทีมงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 

มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีบรรยากาศการทำงานที่ดี 

อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของงานดุจคำกล่าว “คนสำราญ งานสำเร็จ”    

วัตถุประสงค์
• เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ”หัวหน้างาน”
• ปรับเปลี่ยนทัศคติให้คิดบวกต่อองค์กร งาน และทีมงาน  
• มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวังขององค์กรกับหัวหน้างาน
• มีความรู้และทักษะบริหารจัดการงาน โดยสามารถวางแผนงาน มอบหมายงาน สั่งงาน ติดตามและควบคุมงาน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ รายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความรู้และทักษะบริหารคน โดยมีศิลปะการบังคับบัญชา การดูแลทีมงาน และสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน
• เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น “หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ”  ได้อย่างชัดเจน
เนื้อหา

• ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างาน”

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

• คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จกับความคาดหวังขององค์กร

• ความสามารถ (Competency) และเทคนิคสำคัญของหัวหน้างานชั้นเลิศ

    - ความสามารถบริหารงานให้สำเร็จ

    - ความสามารถบริหารคนให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน

• เทคนิคบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

    - การวางแผนงาน

    - การมอบหมายงาน การสั่งงาน

    - การติดตามงาน การควบคุมงาน

    - การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ

    - การปรับปรุงและพัฒนางาน

    - การรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

• เทคนิคบริหารคนให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ

    - ศิลปะการบังคับบัญชา 

    - การสร้างความเชื่อถือศรัทธาไว้วางใจ

    - การสร้างสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างขวัญกำลังใจ

• พฤติกรรมที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำของหัวหน้าที่ดี

• การจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น ”หัวหน้างานชั้นเลิศขององค์กร”

วิทยากร
 • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th