หลักสูตร การวัดผลงาน (KPIs) ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ ผู้ขายเพื่อจัดซื้อแบบยั่งยืน (Purchasing KPIs) รุ่น 20
Code PC-008
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

การทำงานจัดซื้อที่ดี...มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการยอมรับจากทั้งผู้บริหารและผู้ใช้งานในองค์กร 

การวัดผลงานโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดสำคัญ (KPI- Key Performance Indicator)

ของฝ่ายจัดซื้อ หรือทีมงานจัดซื้อทุกคน

จึงต้องถูกกำหนดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นสากล 

เพื่อจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า...

การจัดซื้อนั้นสามารถสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ

ได้เป็นอย่างดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่และอย่างไร

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ถึงความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ใช้งานภายในองค์กรที่ต้องการจากฝ่ายจัดซื้อ
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ถึงวิธีการแปลงความคาดหวังขององค์กรให้เป็นเกณฑ์ชี้วัดสำคัญ (KPIs- Key Performance Indicators) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายเพื่อทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบ
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้การทำรายงานเสนอต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
เนื้อหา

การประเมินผลฝ่ายจัดซื้อ
• ความต้องการขององค์กรต่อฝ่ายจัดซื้อ
• หัวข้อ (Area) ที่ควรตั้งเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ
• ค้นหาตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ในแต่ละหัวข้อ (Area)
• ตัวอย่าง KPI ในงานจัดซื้อ (สามารถนำไปเลือกใช้ได้ทันที)
• กำหนดนิยามเพื่อการคำนวณและเก็บผลงานของแต่ละ KPI
• สิ่งที่ควรพิจารณาในการตั้งเป้าหมาย (Target) ของแต่ละ KPI
• 4 วิธีในการประเมินผลงานผู้ขาย (Vendor Rating)

การประเมินผลทีมงานจัดซื้อ
• แนวทางการประเมินผลงานพนักงานจัดซื้อ
• แนวโน้มงานจัดซื้อและความสามารถ (Competencies) ที่นักจัดซื้อควรมี
• การพัฒนาความสามารถนักจัดซื้อ

การทำรายงานจัดซื้อ
• วิธีทำรายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance และ Cost Improvement
• เรื่องของการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ผลงานโดยการใช้ CSF (Critical Success Factor), KPI (Key Performance Index) และ BSC (Balance scorecard)
• วิธีวัดผลงานในเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative)
• วิธีดูประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบงานจัดซื้อ
• วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการวัดผลงาน
• รายงานจัดซื้อแบบไหนที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้
• บทสรุปในการวัดผลงานที่ทุกบริษัทสนใจ
• ตัวอย่างการทำรายงานที่ดี และสามารถแสดงผลงานได้
• ข้อพึงปฏิบัติ 11 ข้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถืองานจัดซื้อ

วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th