การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking @ Work) รุ่นที่ 3
ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 15
เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Achieving Success in a Multi-Generational Workplace) รุ่นที่ ุ7
การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Making Meetings Work @ Work)
การเจรจาต่อรองในงานขาย...สำหรับนักขายมืออาชีพ (Sales Negotiation To Win More) รุ่นที่ 19
เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน (Key Success of Daily Selling Management)
การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 13
การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 13
วิถีแห่งการประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน (Succeed at Work) รุ่นที่ 3
การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 24
การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Understanding Others Skill) รุ่น 10
การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ในการทำงาน (Comprehensive & Creative Thinking @ Work) รุ่นที่ 6
การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 25
การวางแผนการจัดซื้อ (Strategic in Purchasing Planning) รุ่นที่ 26
ก้าวสู่การเป็น 'นักจัดซื้อมืออาชีพ' (Purchaser StartUp) รุ่นที่ 16
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน..เพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectivenes) รุ่น 25
ศิลปะการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม (Ways To Be an Inspirational Leader) รุ่นที่ 7
ก้าวสู่การเป็น SuperStar ในงานบริการ (Becoming a Customer Service SuperStar) รุ่นที่ 15
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 4
ภาษาอังกฤษสำหรับนักขาย (English for Sales Professionals)
ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Winning Presentation @ Work) รุ่นที่ 33
7 ขั้นตอนสู่การการเป็นนักขายชั้นยอด (7 Steps to Sales Successful) รุ่น 5
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 8
ก้าวสู่การเป็น 'พนักงานขายชั้นเลิศ' (Salespeople StartUp) รุ่นที่ 8
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 22
'กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรอง...สำหรับทีมงานขาย (The Art of Pricing & Negotiation) รุ่น 3
การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation : Your most Powerful Bargaining) รุ่นที่ 27
การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First) รุ่นที่ 25
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving - Decision Making) รุ่น 19
ก้าวสู่การเป็นผู้นำชั้นเลิศของทีม (Becoming A Great Leader @ Work) รุ่นที่ 2
การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 18
การวัดผลงาน (KPI) ฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อ และทำรายงานเสนอผู้บริหาร (Purchasing KPIs & Report) รุ่น 17
การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking for Effective Action) รุ่น 4
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th