อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ (อาจารย์ไมค์)

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

งานปัจจุบัน

 • วิทยากรด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต
  (7 Waste, QCC, Kaizen, Visual control, Poka – Yoke, 5 ส., การบริหารจัดการหัวหน้างาน, การบริหารการซ่อมบำรุง, TPM, TQM)
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen บริษัท เบียร์ทิพย์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

 • หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง : Mektec Manufacturing Corporation (Thailand) Ltd.
 • หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
 • หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton Industrial (Thailand) Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC Metal Engineering (Thailand) Co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd
 • ที่ปรึกษา : บริษัท Infinity Engineering Co., Ltd.
 • ที่ปรึกษา : บริษัท GForce Engineering and Supply Co., Ltd.
 • อาสาสมัครดีเด่น : มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
 • QCC Team Excellent 2009 – 2010 (Singapore) and KAIZEN Award (กระทรวงแรงงาน)

หลักสูตรที่บรรยาย

 • ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion for Work Improvement)
 • การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)
 • การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM)
 • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการผลิตและแก้ไขป้องกันด้วย PDCA (PDCA Cycle : Quality Improvement Methodologies)
 • เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 NEW QC Tools)
 • การปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วยกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี (QCC for Production improvement)
 • เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
 • การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management – TQM)
 • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน (Root cause analysis and Corrective, Preventive action)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Effectiveness of Preventive maintenance)
 • การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
 • Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Effectiveness Visual Control for Productivity Improvement)
 • การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity)
 • การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
 • ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA – YOKE)
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Work Safety)
 • การประยุกต์ใช้ 5ส. ในสายการผลิต (5S implement in production)

ประสบการณ์การบรรยายในองค์กรต่างๆ (บางส่วน)

 • บริษัท เบียร์ทิพย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 • บริษัท เท็กไทล์ พริสเทจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ภัทรา พอร์ซเลนส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทาคาโน่ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ซัมไฮเทค ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท เคียวเด้น ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ซูกิโนะ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ซูกิโน แมชีน (ประเทศไทย) จำกัด