People Synergy Academy

People Synergy Academy

(Onsite) HRD Innovation ด้วยแนวคิด Design Thinking (HRD Innovation by Design Thinking)

นับจากนี้ ทุก Project ของ HRDจะต้องเกิดขึ้นอย่างมีที่มา

อ่านต่อ