บริการฝึกอบรมสัมมนาภายในบริษัท หรือ In-company training (in-house training) ของ People Synergy จะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญให้องค์กร
ของคุณสามารถพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน และทุกตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการส่งมอบผ่าน หลักสูตร
สัมมนาที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณอย่างแท้จริง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ การบริการอื่นๆ จาก
ทีมงาน People Synergy ที่จะคอยดูแลคุณทั้งก่อน หลัง และในวันสัมมนา รวมถึงอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้
การฝึกอบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตรคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่ว่าขณะนี้องค์กรของคุณจะต้องการอัพเดทข้อมูลทางเทคนิคในด้านต่างๆ ให้กับทีมงานของแต่ละหน่วยงาน หรือต้องการจำนวน
ทักษะการบริหารงานและทีมงานของหัวหน้างานทุกระดับ ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้กับผู้จัดการของทุกๆ ฝ่ายงาน หรือแม้แต่ต้องการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในองค์กร People Synergy พร้อมที่จะให้
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ให้กับองค์กรของคุณ โดย...

 

• เราให้บริการคุณอย่างครบถ้วน ด้วยการออกแบบหลักสูตรร่วมกับวิทยากรเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในหัวข้อต่างๆ ที่
องค์กรคุณต้องการให้เป็น รวมถึงการอำนวยความสะดวกในทุกๆ องค์ประกอบของการฝึกอบรมสัมมนา ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์
และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น การดูแลอำนวยความสะดวกในวันสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา และการให้คำแนะนำต่างๆ หลัง
วันสัมมนา
• คุณสามารถเลือกวัน เวลา รวมถึงสถานที่สัมมนาที่องค์กรสะดวกได้ด้วยตัวคุณเอง
• คุณสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อหรือเนื้อหาการสัมมนาที่เรานำเสนอให้กับคุณได้ตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหลักสูตร
สามารถตอบวัตถุประสงค์ความต้องการขององค์กรของคุณ และเหมาะสมกับผู้เข้าสัมมนาแต่ละกลุ่มมากที่สุด
• ผู้เข้าสัมมนาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลจากวิทยากรของเรา
• หากมีประเด็นปัญหาหรือข้อมูลที่ Sensitive ขององค์กรที่คุณแจ้งไว้กับเราเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ สูงสุดนั้น เราจะเก็บทุกประเด็นปัญหาและข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th