ศิลปะการบังคับบัญชา...สู่การเป็น 'ผู้จัดการชั้นเลิศ' ของทีม (The Art of Managerial Skill)
  เพิ่มพลังทักษะ…การบริหารเวลา…เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน (Effective Time Management)
  ศิลปะการบังคัญบัญชา...สู่การเป็น 'หัวหน้างานชั้นเลิศ' ของทีม (The Art of Supervisory Skill)
  เพิ่มพลัง 'การบริหารการเปลี่ยนแปลง'…เพื่อพัฒนาความท้าทายสู่ความสำเร็จ (Enhancing Change Management Capability)
  ได้ทั้ง “ใจ” และทั้ง “งาน”...ด้วยการสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ…สำหรับผู้จัดการ
  ได้ทั้ง “ใจ” และทั้ง “งาน”...ด้วยการสอนงานอย่างมืออาชีพ…สำหรับหัวหน้างาน (Coaching for Supervisor)
  กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (Creative Problem Solving)
  ศิลปะการเป็นผู้นำทีมยุคใหม่...สู่ความสำเร็จของทั้งตนเองและทีมงาน (The Art of Modern Leadership)
  กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making)
  ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ...เพื่อความสำเร็จของทีม (The Art of Sparking Up Team Inspiration)
  ก้าวสู่การเป็น "ผู้จัดการมืออาชีพ" (Being an Excellence Manager : How to Build Top Qualities of Leader)
  เจาะกลยุทธ์ 'การสัมภาษณ์และสรรหา' ทีมงานคุณภาพ...สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการยุคใหม่ (How to Interview and Hire)
  ศิลปะ 'การเป็นผู้นำตามธรรมชาติ'…เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิภาพ 'ในแบบที่เป็นคุณ' ( Leadership by Nature)
  ก้าวสู่การเป็น "พี่เลี้ยงในองค์กรมืออาชีพ" (Being an Excellence Mentor)
  การคิดนอกกรอบเพื่อวางแผนปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์ (Out-of-Box thinking for Creative Action Plan)
  ศิลปะ 'การเป็นผู้นำเชิงรุก'…เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิภาพ (The Art of Proactive Leadership)
  การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ (Creative Thinking for Strategic Planning & Formulation
  กลยุทธ์ 'การจูงใจและการพัฒนาทีมงานเชิงรุก' เพื่อพิชิตเป้าหมาย สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ ( Proactive Motivating)
  เพิ่มพลังทักษะ…การบริหารเวลา…เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน (Effective Time Management)
  'การบริหาร Gen Y & Gen M' …ทักษะสำคัญสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่าง Gen (Managing Gen Y & M)
  ศิลปะ 'การบริหาร Gen Y' ...สู่การเป็นผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิภาพ (The Art of Manage Generation Y)
  ศิลปะการจูงใจลูกน้อง...สำหรับผู้นำชั้นเลิศของทีม (The Art of Motivating People for Effective Leader)
  กลยุทธ์ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์"…ทักษะที่สำคัญเพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารระดับมืออาชีพ (HR for Professional Line Manager)
  ยกระดับผลงานของลูกน้อง...ด้วยการเป็นที่ปรึกษาและประเมินผลอย่างมืออาชีพ (The Art of Consulting and Feedback)
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th