หลักสูตร (Online) บุคลิกภาพมารยาทเชิงธุรกิจในการทำงาน (Professional Image through Business Etiquette) รุ่น 3
Code PE-021
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
ท่ามกลางการแข่งขันในเชิงธุรกิจของแต่ละองค์กร
บุคลากรต่างมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อสามารถใช้ศักยภาพสูงสุด
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ก้าวหน้า อย่างยั่งยืน
ซึ่งปัจจัยที่ทำให้พนักงานประสบความสำเร็จในการทำงาน
นอกจากทักษะความสามารถในการทำงาน (Technical Skills) แล้ว
ยังมีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills)
ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานเติบโต ก้าวหน้าในอาชีพ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
เสริมสร้างยอดขาย ทำกำไรให้องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
   
 ดังนั้น พนักงานที่มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
และสามารถสื่อสารกับลูกค้าด้วยมารยาททางธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อพนักงานและองค์กร
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้ที่พบเห็น
เกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้าและภาพลักษณ์องค์กร
ในทางตรงข้าม หากพนักงานไม่สามารถแสดงการติดต่อสื่อสาร
ด้วยมารยาทที่ดี อาจสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้พบเห็น
ส่งผลให้องค์กรมีโอกาสสูญเสียลูกค้า
เสียโอกาสในการสร้างยอดขายและทำกำไร
นำไปสู่ภาพลักษณ์เชิงลบต่อธุรกิจในระยะยาว
วัตถุประสงค์
• เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
• เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจให้กับลูกค้า
• เสริมทักษะด้านมารยาททางธุรกิจ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์แห่งความเป็นมืออาชีพ
เนื้อหา
• ความสำคัญบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette)

• ภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพ (Professional Image)
   - การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)
   - การสร้าง Personal Branding อย่างมืออาชีพ
   - การดูแลอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และการบ่มเพาะอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) 

• มารยาทการติดต่อสื่อสาร (Communication Etiquette)
   - การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในการในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 
   - ปัจจัยในการเลือกใช้น้ำเสียง และการปรับน้ำเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
   - การสร้างความมั่นใจผ่านภาษากาย (Body Languages) และท่าทาง (Posture) 
   - มารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี (Active Listening)

• พัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งกาย
   - หลักการจิตวิทยาในการใช้สีสันในการแต่งกาย (Color Psychology)
   - เทคนิคการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพง่าย ๆ ที่ใช้ได้ทุกวัน

• มารยาททางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ
   - การทักทาย (Greeting)
   - การมอบนามบัตร (Business card Etiquette)
   - การพูดคุยสร้างสายสัมพันธ์ (Small Talk)
   - การเข้าประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting Etiquette)
   - การสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ (เช่น โทรศัพท์, อีเมล, ไลน์) 

• ออกแบบการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจในสไตล์ของตนเอง
วิทยากร
 • อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ Zoom Meeting (Online / Virtual Meeting)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 3,900 บาท (โปร 1 แถม 1 : ค่าบริการนี้เข้าร่วมคลาสได้ 2 ท่าน)
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th