หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นสำหรับ 'นักจัดซื้อน้องใหม่' (Fundamentals of Purchasing for the New Buyer) รุ่น 23
Code PC-003
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

"การทำงานจัดซื้อ" มักถูกมองว่า เป็นการทำงานง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อนั้น

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ในการทำงานด้วยตนเองรวมถึงเรียนรู้จากทีมงานมากกว่าผู้ที่ทำงานในฝ่ายงานอื่นๆ 

นั่นอาจเป็นเพราะ "วิชาจัดซื้อ" ไม่ได้เป็นวิชาที่สอนกันในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วๆ ไป

เหมือนกับวิชาอื่นๆ นั่นเอง ผู้ที่ได้เรียนรู้วิชาการจัดซื้อมาอย่างถูกต้อง 

จะสามารถทำงานด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรได้มากกว่า

ผู้ที่ทำงานโดยไม่มีความรู้ด้านจัดซื้ออย่างแท้จริง


หลักสูตรนี้จะเป็นตัวช่วยในการปูพื้นฐานของการทำงานด้านจัดซื้อในเบื้องต้น

ที่เป็นแก่นแท้และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักการ

ขบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์

การจัดซื้อที่ทั่วโลกยึดถือและใช้ทำงานอยู่ 

รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนให้ดีขึ้น

เพื่อยกระดับตำแหน่งหน้าที่การงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับผู้บริหารต่อไป

วัตถุประสงค์
เนื้อหา • เป้าหมายในการจัดซื้อเพื่อองค์กร
• บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของนักจัดซื้อที่ดีและเป็นมืออาชีพ
• วงจรการจัดซื้อและขั้นตอนการทำงานจัดซื้ออย่างเป็นระบบสากล
• การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กร เพื่อวางแผนการจัดซื้อและกำหนดกลยุทธ์
• วิธีกำหนดลักษณะสินค้า (Specifications) และขอบเขตของงาน (Scope of work) อย่างถูกหลักเกณฑ์
• การหาแหล่งซื้อขายสินค้าและงานบริการ
• การคัดเลือกผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ
• การสอบถามราคาจากผู้ขายและผู้ให้บริการ
• วิธีการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
• รูปแบบต่างๆของการสั่งซื้อ โดยใช้ใบสั่งซื้อ หรือใช้สัญญาจัดซื้อ
• การประเมินผลงานของผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ
• การประเมินผลงานนักจัดซื้อ และทำรายงานเสนอผู้บริหาร
• ถาม ตอบ (Q & A)
• บทสรุป
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,900 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ


  *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ***

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf


  ------------------------------------------------------------

  สอบถามเพิ่มเติม

  Line OA : @People-Synergy 

  (หรือคลิก https://lin.ee/L5F4ztp)


  080-776-4072, 02-910-2830 (9.00 - 17.00 น.)
  info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th