วิทยากร

ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

การศึกษา

• Ph.D Sociology (ICCR Scholarship ทุน กพ. ICCR จิตวิทยาสังคม 1998)
• M.A. Sociology (Honour) เกียรตินิยม (ทุนรัฐบาล) 1996
• พธ.บ. มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาสังคม (English Major) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย
• ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ สำนักงาน กพร. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

งานสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

ปริญญาตรี
• สังคมและวัฒนธรรม, สังคมการเมืองเศรษฐกิจ, สังคมวิทยาอุตสาหกรรม, สังคมวิทยาเมือง, สังคมวิทยาเบื้องต้น, สวัสดิการทางสังคม, จิตวิทยาสังคม

ปริญญาโท
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย, พื้นฐานการศึกษาทางสังคมศาสตร์, การสื่อสารทางธุรกิจ, จริยธรรมทางธุรกิจ, การบริหารจัดการองค์กร, จิตวิทยาสังคม, CSR (Corporate Social Responsibity)

ปริญญาเอก
• สัมมนาทางสังคมศาสตร์, ทฤษฎีสังคมศาสตร์

ประสบการณ์การบรรยาย

Management Skills
• Leadership and Teamwark
• Effective Team Building
• Change Management
• Time Management

Soft Skills
• Effective EQ Management
• Positive Thinking
• Self Management
• Self esteem

Boots up Your Inspiration Skill
• Unity Concept
• Effective 9 habits
• ปลุกพลังสร้างมิตรภาพในการทำงาน

ผลงาน

ประสบการณ์การบรรยายและที่ปรึกษา...

ภาครัฐ (บางส่วน)

• สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
• สถาบันพระปกเกล้า (หลักสูตรต่าง ๆ)
• รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
• กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิ
• กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
• กระทรวงพลังงาน ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
• กระทรวงกลาโหม ข้าราชการทหารกรมการพลังงานทหาร
• สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• การไฟฟ้านครหลวง
• สำนักงานสลากกินแบ่ง
• สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคเอกชน (บางส่วน)

• EXXON MOBIL
• ปตท.
• บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
• TPI Polene
• BPL (ปตท.)
• การบินไทย
• CP
• 7-11
• บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
• Biopharm
• บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
• Minebea
• Sun Valley (Cargill)
• TOYOTA
• HONDA
• ISUZU
• VOLVO
• ธนาคารกสิกรไทย
• ธนาคารทหารไทย
• ธนาคารนครหลวงไทย
• DTAC 36. Coca – Cola
• สำนักพิมพ์มติชน
• Nation
• บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
• เมืองไทย ลิสซิ่ง
• AIA (บริษัทประกันชีวิต)
• โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
• บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
• เคาร์เตอร์เซอร์วิท Counter Service
• Happyland Group
• SB-Furniture
• Global Wireless

ผลงานวิจัยและงานเขียน (บางส่วน)...

• เขียนบทความทางวิชาการลงหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ “กระแสทรรศน์” พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
• การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย พ.ศ. 2550
• งานวิจัยเรื่องความยากจนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (มูลนิธิศุภนิมิต) พ.ศ. 2547
• การจัดการด้านจริยธรรมในสังคมไทย พ.ศ. 2545
• เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2544
• ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543
• เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2542
• ความพึงพอใจของประชาชนลุ่มแม่น้ำโขงฝั่งไทย-ลาว (บรรณาธิการไทย) พ.ศ. 2541

กิจกรรมทางสังคม...

• นักจัดรายการวิทยุ คลื่น FM.90.5 รายการมุมสะท้อน พ.ศ. 2547
• วิทยากรรับเชิญประจำรายการคนในข่าว
• วิทยากรประจำรายการคมชัดลึก, วิทยุ BBC, วิทยุจุฬา ของ Nation Channel

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

สำหรับการเพิ่มและการพัฒนาทักษะของผู้นำ ผู้บริหาร และหัวหน้างานนั้น โดยทั่วไปก็จะเน้นกันใน 2 ส่วนใหญ่ๆ ก็คือ ส่วนของการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคหรือวิธีการในการดูแลทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน หรือแม้แต่การให้ Feedback ในการประเมินผลการทำงาน

และส่วนที่สองก็คือ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในเชิงจิตวิทยา เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ การจูงใจ โน้มน้าวใจ หรือแม้แต่การสร้างพลังเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทีมงาน และส่วนที่สองนี่เองที่ผู้นำหลายๆ คนมักจะพากันตกม้าตายเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความสลับซับซ้อนของความคิด และวิธีการนำไปปรับใช้กับทีมงานแต่ละคนก็แตกต่างต่างกัน ทักษะในส่วนนี้ย่อมต้องอาศัยความชำนาญและเชี่ยวชาญ บวกกับประสบการณ์ในระดับหนึ่ง จึงจะทำให้ผู้บริหารสามารถจัดการกับทักษะส่วนนี้ได้อย่างดี

แต่หากคุณต้องการผู้ช่วยที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ก็จะสามารถชี้แนะแนวทางที่สำคัญและจำเป็นให้กับคุณได้ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคม ซึ่งนำมาปรับใช้กับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีดร.ชลวิทย์จึงเป็นหนึ่งในวิทยากรเพียงไม่กี่ท่านที่สามารถช่วยให้เหล่าผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้นำในองค์กรมากมายได้พัฒนาฝีมือในการบริหารลูกน้องและทีมงานได้อย่างมประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน **************************************************************

ตัวอย่างบทวิเคราะห์ของดร.ชลวิทย์ จากหนังสือพิมพ์มติชน...

"การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่นักการเมืองไทยควรจดจำ"
 โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11211 มติชนรายวัน


ผู้เขียนได้รับเชิญจากสวนดุสิตโพลให้ไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44 ผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างที่ทุกๆ ท่านทราบ คือ Mr.Barack Obama ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกา ด้วยคะแนนเสียงถล่มทลาย

ผู้เขียนจะไม่เล่าเรื่องระบบการเลือกตั้ง เป็นเช่นใด ทุกๆ ท่านคงพอหารายละเอียดศึกษาได้ แต่จะขอมองในฐานะนักจิตวิทยาสังคม และเล่าสิ่งที่ได้พบ ได้เห็น อันจะนำมาเป็นประโยชน์ให้กับการยกระดับมาตรฐานการเมืองไทยได้บ้าง

คณะเดินทางสวนดุสิตโพลได้ไปสังเกตการณ์กับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยชิคาโก ไปสัมภาษณ์คนอเมริกันทุกระดับ พบว่า คนอเมริกันในระดับครู อาจารย์ จะรักษาอาการ คือ ไม่บอกเลือกใคร แต่คนทั่วไปจะบอกให้ทราบ พร้อมให้เหตุผลต่างๆ นานา แต่ให้เหตุผลกันมาก คือ ทุกคนพูดคำว่า Change, Yes We Can do. กันทั่วไป

สิ่งที่แปลก คือ ป้ายหาเสียงมีน้อยมาก หากเทียบในเมืองไทย คือ 50 ต่อ 1 ส่วน คือ หากเมืองไทยโชว์หน้านักการเมือง 50 แผ่น ที่อเมริกาจะมีแผ่นเดียว

เข้าใจว่าผู้คนสนใจสื่อทาง Internet, รายการโทรทัศน์, วิทยุ, แวดวงสัมมนา, สื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาจบอกว่าเขายกระดับออกไปไม่สิ้นเปลืองกระดาษแล้ว

วันเลือกตั้ง ผู้เขียนและคณะดุสิตโพลนำโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ไปสังเกตการณ์ทั้งวัน ไปดูคูหาเลือกตั้ง ในปีนี้ ผู้สังเกตการณ์แจ้งว่า ผู้คนตื่นตัวมากกว่า 4 ปีที่แล้วอย่างมาก วัยรุ่น-วัยชรา ถามนักวิเคราะห์ชาวอเมริกัน จะบอกว่า เพราะกระแส Mr.Obama และ ภาวะ Economic Crisis สำคัญผู้เขียนมั่นใจว่า กระแสมาโดยไม่มีกระสุน

ผู้เขียนและคณะดุสิตโพลติดตามข่าวตลอดทั้งวัน ได้เห็น ศึกษา มุมมอง จิตสำนึกทางการเมือง อยากให้มาตรฐานการเลือกตั้งของสังคมไทยเป็นเช่นนี้บ้าง

ระบบ การเลือกตั้งของอเมริกามีประวัติศาสตร์มาได้กว่า 200 ปีเท่านั้น แต่ระบบสร้างความเข้มแข็ง ระบบการจัดการ การตรวจสอบ การเลือกตั้งล่วงหน้า การรายงานข่าว การจัดการระบบโต้วาทีของผู้สมัครอื่นๆ ทำได้ยอดเยี่ยมมาก

แต่ สิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด คือ จิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย ที่พบได้ในคืนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เมื่อคู่แข่งของ Mr.Barack Obama คือ Mr.John McCain ได้ออกมาประกาศยอมแพ้ และแสดงความยินดีกับว่าที่ประธานาธิบดี Mr.Barack Obama เขาประกาศประโยคเดียวว่า "เราจะไม่เพียงแค่ยินดี กับ Mr.Obama เท่านั้น แต่เราจะเป็นกำลังใจ ร่วมพลังกับการทำงานของ Mr.Obama Change we can do. อย่างเป็นหนึ่งเดียวเป็นชาติเดียว คือ United of America"

ผู้เขียน นั่งอยู่หน้าจอ CNN ฟังการกล่างถึงคู่แข่งด้วยสปbริตของ John McCain ด้วยปีติในใจ น้ำตาซึมถึงสปิริตที่ผู้เขียนฝันอยากให้เกิดขึ้นกับนักการเมืองไทยมานานแล้ว

เมื่อ Mr.Obama ประกาศชัยชนะ ภาพที่วุฒิสมาชิก แจซซี แจคซัน อดีตผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีผิวดำ พรรคเดโมแครต น้ำตาไหลพรากกับช่วงที่ Mr.Obama ประกาศชัยชนะ ผู้คนแห่ร้องว่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ผิวสีคนแรก การเก็บอาการไม่ยินดีอย่างลิงโลด

บุคลิกของความเป็นผู้นำฉายออกมาอย่างน่าประทับใจของ Mr.Barack Obama 
แตกต่างจากบ้านเรา แพ้ชนะกันยังทะเลาะกันให้ขายหน้าสังคมโลก

ผู้เขียนนั่งเขียนบทความนี้ที่โรงแรมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในบรรยากาศของคนต่างชาติต่างภาษา ภายนอกมีการเฉลิมฉลองยินดีปรีดา ผู้ชนะยินดี ผู้แพ้ยอมรับ ร่วมยินดีเป็นหนึ่งเดียว ผู้เขียนพร้อมเฝ้าภาวนาขอให้นักการเมืองไทยมีสปีริต ยินดีกับผู้ชนะเป็น ผู้ชนะมีมารยาทกับผู้แพ้ได้

อยากให้มีระบบเลือกตั้งจบกันในค่ำคืน มันคือความฝัน แต่จะฝันต่อไป

ผู้เขียนหยิบเสื้อที่มีรูปบุรุษผิวดำวัย 46 ปี พร้อมสโลแกนที่สร้างแรงบันดาลใจว่า Change, Yes We can do. ชื่อ Mr.Barack Obama มาดู ไม่น่าเชื่อคนคนนี้จะสะกดใจคนทั่วโลกได้อย่างตราตรึงแต่ก็ได้แค่สะท้อนกลับมาเมื่อไทยที่จะฝันต่อไป

ฝันทั้งกลางวัน กลางคืนว่าสปิริตของการเมืองไทยจะไม่ใช่เอามันอย่างเดียวแต่เอาประเทศชาติ เป็นหนึ่งเดียวได้ Change, Yes We can do. พอเห็นหน้านักการเมืองไทยก็อดหดหู่ว่า เมื่อไหร่คำว่าสปิริต นักการเมืองไทยจะเกิดขึ้น...เป็นอย่างประเทศอื่นกันบ้างเท่านั้น


 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th