วิทยากร

อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

การศึกษา

• ปริญญาตรี :: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท :: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร (การจัดการประยุกต์) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ :: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :: เกียรตินิยม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระด้านการบริหาร การสื่อสาร การพัฒนาตนเอง และการผลิต

ประสบการณ์ทำงาน

• Human Resource & Administration Director :: S.Khonkaen Foods PCL.
• General Manager :: St.Carlos Medical Center & Spa
• Engineering Assistance Manager :: Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd
• วิทยากรรับเชิญและวิทยากรที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ::

• Effective Presentation Course :: Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
• Dynamic Communication Course :: Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
• Team Building Course :: Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
• Multiple Intelligences and Second Language Learners :: Dr. MaryAnn Chirstison, University of Utah

ประสบการณ์การบรรยาย

Management ::

• เทคนิคและศิลปะการทำงานเป็นทีม (Team work and Team Synergy)
• ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจ (Leadership & Motivation)
• การเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
• เทคนิคการสอนงาน และทักษะการเป็นโค้ช (OJT Technique & Coaching Skill)
• เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน (Job Assignment and Follow up technique)
• HR for Non-HR
• การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

Personal Development ::

• หลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
• Good Attitude and Positive Thinking for Work life
• การเตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Train The Trainer )
• การใช้เกมเพื่อการฝึกอบรม (Game for Training)
• Presentation Skill and Personality Development
• การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)

Productivity ::

• 'การจัดการความสูญเปล่า 7 ประการ' เพื่อเพิ่มผลผลิต (The 7 Wastes for Productivity)
• เสริมสร้าง 'ความตระหนักด้านคุณภาพ' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Build up Quality Awareness for Effective Working)
• การจัดการและการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการ (Manufacturing Management)
• จุดประกาย 'แนวคิดการลดต้นทุนและความสูญเปล่า' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Spark up Cost Reduction and Waste Awareness for Effective Working)
• ไฟฟ้าสถิตในอุตสาหกรรม (ESD)

ผลงาน

ประสบการณ์การบรรยาย (ตัวอย่างองค์กร)

• บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
• บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอฟ พลัส จำกัด
• บริษัท Fujitsu Ten จำกัด
• บริษัท ECOLAB จำกัด
• บริษัท PO Sport จำกัด
• บริษัท Trane Thailand จำกัด
• บริษัท Koventure จำกัด
• กลุ่มบริหารงานบุคคลบางกะดี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรมแพทย์ทหารอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th