วิทยากร

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

การศึกษา

• ปริญญาเอกด้านนโยบายและการวางแผน จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐและบริหารโครงการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
• ประกาศนียบัตรด้านการวิจัยนโยบายจาก University of London
• ประกาศนียบัตรด้านการนโยบายสาธารณะและการพัฒนาจาก University of Birmingham
• ประกาศนียบัตรด้านการกระจายอำนาจและการคลังจาก World Bank
• ประกาศนียบัตร Professional Coach Certification Program จาก Thailand Coaching Institute and Towards Mastery, Australia [ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
• ประกาศนียบัตร Appreciative Inquiry Coaching, Thailand Coaching Institute [12 CCE approved by ICF]
• ประกาศนียบัตร ISO 31000 Application of Risk Management Systems จาก British Standards Institution

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาศักยภาพการคิด การพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
• ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและบริหารโครงการ
• Leadership and Strategy Coach
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
• อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนานกว่า 20 ปี กับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศ

• เคยบริหารโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ งบประมาณมากกว่า 500 ล้านบาท ให้กับองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)

• ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ, USAID
- เจ้าหน้าที่ด้านกิจการสังคม, ส่วนงานการพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
- เจ้าหน้าที่ด้านกิจการเศรษฐกิจ, ส่วนงานการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ UNESCAP
- เจ้าหน้าที่วิจัย, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

• งานวิชาการ
- อาจารย์ด้านนโยบายและการวางแผน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- นักวิจัยหลังปริญญาเอก วิทยาลัยนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
- อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยบริสตอล (Bristol) ประเทศอังกฤษ
- อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกด้านภาวะผู้นำ (leadership) มหาวิทยาลัรังสิต

• งานด้านการโค้ช ให้กับผู้บริหารจากบริษัท Volvo, Bayer, Eastman Chemical, Generali Life Assurance, Microchip, ไทยคม, Thai Beverage Can, Yum Restaurant International

• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหาร การวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารโครงการ ให้กับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง

• เชี่ยวชาญการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ การออกแบบ วางแผนและบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ การโค้ช การพัฒนาองค์กร การพัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาทักษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ การปรับปรุงระบบบริหารและกระบวนการทำงาน การจัดการความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การพัฒนาภาวะผู้นำและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR)

• มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย และประเทศใน ASEAN

• เดินทางไปปฏิบัติงานในกว่า 15 ประเทศในเอเชียและยุโรป

ประสบการณ์การบรรยาย

หมวดบริหารจัดการองค์กร

• การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ (Business Continuity Management)
• การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
• การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย Lean Management
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
• การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) และ Balanced Scorecard
• การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem solving and decision making)
• การวางแผนและบริหารโครงการ (Project planning and management)
• การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management and planning)
• การบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional Management)
• การออกแบบและบริหารงาน Corporate Social Responsibility (CSR)
• การวิเคราะห์เชิงอนาคตเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic scenario thinking)

หมวดการพัฒนาศักยภาพการคิด

• การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking)
• การคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
• การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล (Effective problem solving and decision making)
• การคิดเชิงระบบ (Systematic thinking)
• การคิดอย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ (Comprehensive thinking)
• เครื่องมือการคิด (Thinking tools)

หมวดการพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพทีมงาน

• การ Coaching สำหรับนักบริหาร (Coaching for executives)
• การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ (Coaching skills for leaders)
• การตัดสินใจแบบนักบริหาร (executive decision-making)
• การบริหารเวลาสมัยใหม่ (Modern Time Management)
• การใช้ mind mapping เพื่อพัฒนาการทำงาน
• จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
• ศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่
• การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
• การพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการยุคใหม่

ผลงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร


ดร.อมรศักดิ์มีประสบการณ์ในการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การออกแบบและการบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ การพัฒนาองค์กร การปรับปรุงกระบวนงานและระบบบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม รวมทั้งมีความรู้อย่างกว้างขวางในประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะมิติระหว่างประเทศและและใน ASEAN

และมีประสบการณ์ในการสอนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรนานกว่า 20 ปี ทั้งในฐานะของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ตลอดจนการให้คำปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 หน่วยงานและโครงการ เช่น UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO), UK Professional Associations Research Network, National University of Singapore, University of Hong Kong, World Bank, Central Laboratory (Thailand), SGS (Thailand), ธนาคารออมสิน , การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th