วิทยากร

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

การศึกษา

• ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต
(7 Waste, QCC, Kaizen, Visual control, Poka-Yoke, 5 ส., การบริหารจัดการหัวหน้างาน, การบริหารการซ่อมบำรุง, TPM, TQM)
• วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen บริษัทเบียร์ทิพย์
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

• หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง : Mektec Manufacturing Corporation (Thailand) Ltd.
• หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
• หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton Industrial (Thailand) Ltd.
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC Metal Engineering (Thailand) Co., Ltd.
• ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd
• ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co., Ltd.
• ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply Co., Ltd.
• อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
• QCC Team Excellent 2009-2010 (Singapore) and KAIZEN Award (กระทรวงแรงงาน)

ประสบการณ์การบรรยาย

• ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion for Work Improvement)
• การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)
• การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance - TPM)
• วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการผลิตและแก้ไขป้องกันด้วย PDCA (PDCA Cycle : Quality Improvement Methodologies)
• เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 NEW QC Tools)
• การปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วยกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี (QCC for Production improvement)
• เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
• การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management - TQM)
• วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน (Root cause analysis and Corrective, Preventive action)
• การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity)
• การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
• ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)
• การประยุกต์ใช้ 5 ส. ในสายการผลิต (5S implement in production)

ผลงาน

องค์กรที่บรรยาย (บางส่วน)

• บริษัท เบียร์ทิพย์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
• วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
• บริษัท เท็กไทล์ พริสเทจ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ภัทรา พอร์ซเลนส์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ทาคาโน่ ประเทศไทย จำกัด
• บริษัท ซัมไฮเทค ประเทศไทย จำกัด
• บริษัท เคียวเด้น ประเทศไทย จำกัด
• บริษัท ซูกิโนะ ประเทศไทย จำกัด
• บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
• บริษัท ซูกิโน แมชีน (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร


 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th