วิทยากร

อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

การศึกษา

• ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (เหรียญทอง) : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรอิสระ ด้านบุคลิกภาพ การบริการ การสื่อสาร และการเป็นผู้นำ
• Executive Director (กรรมการบริหาร): Delighten Group Co.,Ltd.
• Part-time Lecturer (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน

• Cabin Crew Instructor Service/Safety (ครูฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Bangkok Airways
• Flight Attendant (Purser) (หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) : Orient Thai Airlines
• F&B (พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) : JW Marriott Hotel Bangkok
• Interpreter (ล่าม) : Cobra Gold Exercise 2001 (Part-time)

ประสบการณ์การบรรยาย

(หลักสูตร)

บุคลิกภาพ
• Personality Development for Professional Success
• Creating your Professional Image (สร้างสรรค์ภาพลักษณ์พนักงานมืออาชีพ)
การบริการ
• Etiquette for Excellent Customer Service (มารยาทในการให้บริการที่เป็นเลิศ)
• Customer Service Excellence (บริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ)
• Communication for Service Excellence การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
• Increasing Customer Satisfaction (การบริการเพื่อเสริมสร้างความประทับใจ)
การสื่อสาร
• Positive Communication for Collaboration
• Effective Communication
• Presentation Skills
• Train the Professional Trainer
การเป็นผู้นำ
• Leading with Positivity
• Delegation and Follow-up (การมอบหมายและติดตามงาน)
• Coaching and Facilitation Skills
• ทักษะการโค้ชเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน


(องค์กร)

• Service Mind for Excellent Service : Thailand Post Co., Ltd. รุ่นที่ 1-7
• Positive Communication and Follow-up : VIV Interchem Co., Ltd.
• Train the Professional Trainer : Thai Samsung Electronics Co., Ltd. รุ่นที่ 1-2
• Delegation & Follow-up : Utility Plus Co., Ltd.
• Creating Impressive Services : Blue Cheri Coffee
• Leadership & Coaching Skills : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
• Positive Communication for Collaboration : บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด
• Creating Excellent Customer Service : Thai Plaspac Public Co., Ltd.
• Time Management : Provincial Electricity Authority (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รุ่นที่ 1-3
• Positive Collaboration : Intellectual Design Group
• Coaching @Work : MBA Kasetsart University
• In-flight Service : Kasetsart University (Sriracha)
• Visual Facilitator, Co-Facilitator : Tisco Learning Center
• HR Center (Public Course) หลักสูตร Personality Development for Professional Success รุ่นที่ 5 - 6
• Career Preparation for Aviation Industry : Bangkok University
• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Positive Collaboration รุ่นที่ 1-2
• Coach : Junior MBA Chula WoW (JUMC WoW) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6-7
• บริษัท นำแสงจักรกล จำกัด หลักสูตร Positive Collaboration รุ่นที่ 1-2
• Universal Forms Industry Co., Ltd. หลักสูตร Positive Collaboration รุ่นที่ 1-2
• บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด (พนักงานบริการ)หลักสูตร Etiquette for Excellent Customer Service
• บริษัท Eastern Star Real Estate จำกัด (มหาชน) Creating your Professional Image
• Early Bird Gets Coffee หลักสูตร Impressive Customer Service (บริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ)
• องค์การการค้าของ สกสค./ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หลักสูตร Communication for Service Excellence
• Junior MBA Chula Next (JUMC Next) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทักษะการโค้ชเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
• HR Center (Public Course) หลักสูตร Personality Development for Professional Success รุ่นที่ 1-2

ผลงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th