วิทยากร

อาจารย์จุลชัย จุลเจือ

การศึกษา

• การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ครุศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) วิทยาลัยครูพระนคร
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
• อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
• ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
• กรรมการบริหาร The Institute of High Performance Co.,Ltd.
• วิทยากรประจำ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน ( สุพรรณบุรี)
• วิทยากรประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรประจำ บริษัท TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

• หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (Chief Training) บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
• ผู้จัดการแผนกหลักสูตรและประเมินผล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
• นักวิชาการ กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การบรรยาย

• Excelling as a firstime manager
• Positive Thinking
• ทักษะการบังคับบัญชา
• ภาวะผู้นำ,กลยุทธ์หัวหน้างานยุคใหม่
• Proactive Service Mind ใหบริการ...เกินกวาคําวาประทับใจ
• Service techniques for Front Liner
• Corporate Culture กับการสร้างยริการที่ประทับใจ
• Train the Trainer
• Team Building
• การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Self Development)
• EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง, EQ เพื่อความสำเร็จในงาน

ผลงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

หากจะให้กล่าวถึงวิทยากรระดับต้นๆ ของเมืองไทยที่คลุกคลีอยู่กับงานบรรยายในหัวข้องานบริการมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีรูปแบบการถ่ายทอดที่พิเศษ ไม่เหมือนใคร ด้วยการหยิบยกเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าสัมมนาหลายต่อหลายรุ่นได้มองเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการบริการ ที่จะช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้านั้น เราคงต้องยกตำแหน่งนี้ให้กับอาจารย์จุลชัย จุลเจือ...

เพราะนอกจากอาจารย์จะเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหลายๆ หน่วยงานจนแถบไม่มีวันว่างแล้วนั้น อาจารย์ก็ยังมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับโครงการ Service Innovation ที่เป็นการคิดสร้างสรรค์รูปแบบการบริการใหม่ๆ ที่ตอบความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

และในหลักสูตรนี้...นอกจากคุณจะได้รับทราบเทคนิคที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในงานบริการแล้ว คุณก็ยังจะได้รับมุมมองและทัศนคติที่ดีในการทำงานบริการเป็นของแถมกลับไปด้วย

 
*********************************************
ภาพบรรยากาศการบรรยายของ อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
*********************************************
 


  


 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th