วิทยากร

อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา

การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• MINI - MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• การอบรมและดูงาน
:: Innovation, TQM, TQC ประเทศญี่ปุ่น
:: Organization Development และ Human Resource Development ประเทศเกาหลี ฯลฯ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Thaiskillplus
• วิทยากรและที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ กสทช.
(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
• ผู้เชี่ยวชาญการสร้างและบริหาร Mentoring System.

ประสบการณ์ทำงาน

• ด้วยความโดดเด่นของวิทยากรที่รู้ลึก รู้จริงจากประสบการณ์ตรง และมีทักษะการถ่ายทอดที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจง่าย น่าติดตาม เกิดการมีส่วนร่วมตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ทำให้อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าสัมมนาและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ

• ด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารคุณภาพ (TQM) จากเครือซิเมนต์ไทย (SCG) มากว่า 19 ปี ทั้งในโรงงานและสำนักงานใหญ่ และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้แก่องค์กรต่างๆ โดยได้รับฉายาว่า “ที่ปรึกษามือเปื้อนฝุ่น” เนื่องจากเข้าใจงาน เข้าใจคนในองค์กร วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ทำให้องค์กรสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงอย่างเห็นผล
• ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษากว่า 400 องค์กร

ประสบการณ์การบรรยาย

- การสร้างและ Implement ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
- เทคนิคการเป็น “พี่เลี้ยงมืออาชีพ”
- การสำรวจและสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement Survey)
- การจัดทำและพัฒนาพนักงานด้วย Competency
- การจัดทำหลักสูตรปิด Gap Competency
- การจัดทำ Training Road Map
- Competency Based Interview
- การบริหารงานพัฒนาและฝึกอบรม
- การเป็นวิทยากรในองค์กร
- การเป็นที่ปรึกษาด้าน HR ในองค์กร
- Skill Based Development (การพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้พนักงานเชี่ยวชาญในงาน เพื่อสร้างพื้นฐานคุณภาพที่ดีของงาน)
- ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
- เทคนิคการวางแผนงาน, การมอบหมายงาน, การติดตามงาน
- เทคนิคการแจ้งผลงานและการพัฒนางาน
- เทคนิคการบริหารงานและทีมงาน
- เทคนิคการ “โค้ช” และ ทักษะการให้คำปรึกษา
- Coaching & Feedback Skill
- OJT ยุคใหม่ (On the Job Training)
- Training for the Trainer
- เทคนิคการสื่อสาร
- เทคนิคการสอนงาน
- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
- เทคนิคการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการทำงาน ฯลฯ

ผลงาน

ผลงานเขียน...

องค์กรนี้ (ต้อง) มีพี่เลี้ยง : Mentoring System


ตัวอย่างองค์กรที่เรียนเชิญอาจารย์ไปบรรยาย...

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดาว เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โอสถสภา จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด
บริษัท สยามกลการ และ นิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท Benz BKK Group จำกัด
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ เคมีคอล ออร์โตโมทีพ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท LG Electronic จำกัด
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด
บริษัท คาวาซูมิ แลปบอทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ จำกัด
บริษัท เซรามิคอุตสากรรมไทย จำกัด
บริษัท สยามไฟเบอร์กล๊าส จำกัด
บริษัท ซีพีอยุธยา อลิอันท์ จำกัด
บริษัท ประกันภัย เอไอจี จำกัด
บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
บริษัท ไทยบริดจโตน จำกัด
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท กระจกอาซาฮี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรีนสปอต จำกัด
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท นัทลิน จำกัด
บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
บริษัท เนสิค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอเบล จำกัด
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรรอง จำกัด
บริษัท TOYOTA TSUSHO จำกัด
สถาบันวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (NECTEC)
สถาบันการบินพลเรือน
ธนาคารออมสิน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สภากาชาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลจุฬา
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการบรรยายด้าน....

• การสร้างและบริหาร Mentoring System
• การสำรวจและสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement)
• การจัดทำ Competency ที่สามารถใช้งานได้จริงในองค์กรไทย
• การพัฒนาและปรับปรุง Competency ที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้งานได้ผล
• การจัดทำระบบพัฒนาพนักงานด้วย Skill Based Development
• การพัฒนาหัวหน้างาน
• การพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ต่าง ๆ

เมื่อพูดถึงวิทยากรที่คลุกคลีอยู่ในวงการด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบการเป็นพี่เลี้ยงและการเป็นที่ปรึกษาในเมืองไทย ท่านแรกที่หลายๆ คนนึกถึงก็คงจะต้องเป็นวิทยากรที่ได้รับฉายาว่า “ที่ปรึกษามือเปื้อนฝุ่น” จากองค์กรต่างๆ ที่อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นทั้งที่ปรึกษาและวิทยากรให้ผู้บริหารและพนักงาน

เนื่องจากอาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชามีความเข้าใจทั้งในเนื้องาน และเข้าใจในคน จึงสามารถช่วยวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้แต่ละองค์กรอย่างตรงจุดทำให้องค์กรสามารถนำผลการวิเคราะห์นั้นไปใช้ได้จริงอย่างเห็นผล

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารคุณภาพ (TQM) จากเครือซิเมนต์ไทยมากว่า 19 ปี ประจำอยู่ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงานใหญ่ จึงทำให้อาจารย์อุไรวรรณเป็นวิทยากรที่มีความโดดเด่นในความรู้ที่ลึกซึ้ง รู้จริงจากประสบการร์ตรง และอาจารย์ยังมีทักษะการถ่ายทอดที่ทำให้ผู้สัมมนาเข้าใจเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรได้อย่างง่าย น่าติดตาม และสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา

ถ้าจะบอกว่า...หากเป็นการสัมมนาที่ต้องมี Workshop เพื่อให้ได้คิดและนำไปใช้ได้จริงแล้วล่ะก็ อาจารย์อุไรวรรณนับเป็นวิทยากรมืออันดับต้นๆ ที่สามารถเป็นผู้นำของหลักสูตรลักษณะนี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด....

*****************************

ผลงานเขียนล่าสุดของอาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา

องค์กรนี้ (ต้อง) มีพี่เลี้ยง : Mentoring System

*******************************************
ภาพบรรยากาศการบรรยายของ อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
*******************************************

 
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 080-776-4072, 02-910-2830 Line OA : @People-Synergy Email : info@people-synergy.co.th