หัวหน้างาน 3ก. (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด) (Steps to Become a Successful Supervisor)
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด
หากตอนนี้ คุณรู้สึกว่า
ตัวเองยังเป็นหัวหน้างานที่เก่งไม่ครบทั้ง 3 อย่าง
และอยากเติมเต็มให้ครบ เพื่อจะได้ดูแลและบริหารน้องในทีมได้ดีมากขึ้น
หลักสูตรนี้ คือ คำตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• หัวหน้างานจากทุกฝ่ายงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างานจากทุกฝ่ายงาน
• เจ้าหน้าที่อาวุโสจากทุกฝ่ายงาน
• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

ผลการวิจัยพบว่า หน้างานที่มีประสิทธิผล คือ หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เพราะหัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทในการนำนโยบายขององค์กรไปบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และบริหารคนให้มีแจงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งมีความผูกพันต่อองค์กร

ดังนั้น การพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติ “หัวหน้างานที่มีประสิทธิผล” โดยมีกรอบคิดที่ถูกต้องเปิดกว้าง (Growth Mindset) ทัศนคติบวก มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง มีความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทด้วยใจผูกพันต่อองค์กร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง

วัตถุประสงค์

• ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณสมบัติ “หัวหน้างานที่มีประสิทธิผล”
• มีกรอบคิดที่เปิดกว้างและทัศนคติบวก ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
• เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ “หัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง”
• มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน
• มีความรู้และทักษะการสร้างสื่อสารและสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ทีมทำงาน

เนื้อหา

• บทบาทของหัวหน้างานที่จำเป็นในยุค VUCA World
• ความสำคัญของการเป็น “หัวหน้างานที่มีประสิทธิผล”
• ประโยชน์ของการมีกรอบคิดที่ถูกต้องเปิดกว้างและทัศนคติบวกในการทำงาน
• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ “หัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง”
• ความสามารถที่สำคัญของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
• เทคนิคบริหารจัดการ ‘งาน’ อย่างมีประสิทธิภาพ
• การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การสั่งงาน
• การติดตามงาน การแก้ไขปัญหาและการรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ
• เทคนิคบริหารจัดการ ‘คน’ อย่างมีประสิทธิภาพ
• ศิลปะการบังคับบัญชาลูกน้องแต่ละสไตล์ให้ได้ใจ
• ทักษะการสร้างแรงจูงใจกับทีมงานที่มีความต้องการที่แตกต่างอย่างสอดคล้อง
• พฤติกรรมที่พึงกระทำของหัวหน้าที่ดี
• ถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]