ปั้นหัวหน้าเก่ง นำทีมปัง พัฒนาองค์กรเติบโต (Leadership Skills for Supervisors)
หากตอนนี้ คุณกำลัง
• เบื่อ! กับปัญหาสินค้าผิดพลาด พนักงานไม่ทำงานตามเป้าหมาย ลูกค้าร้องเรียนบ่อย
• ท้อ! กับการที่ไม่สามารถควบคุมลูกน้อง นำทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ต้องการ! พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ นำทีมสู่ความสำเร็จ สร้างผลงานที่โดดเด่น
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไร?
หัวใจสำคัญ คือ “ทักษะการเป็นผู้นำ” ของหัวหน้างานที่ยังไม่เข้มแข็งพอ
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อคุณ!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (Who Should Attend?)

• หัวหน้างานทุกระดับ
• ผู้ที่เตรียมตัวก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน
• ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

ผลลัพธ์ (Learning Goals)

เป็นผู้นำที่ทุกคนยอมรับ : พัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ บริหารจัดการลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
นำทีมสู่ความสำเร็จ : แก้ไขปัญหา การพัฒนาทีมงาน นำทีมบรรลุเป้าหมาย
สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง ลูกน้องมีขวัญกำลังใจทำงานอย่างมีความสุข

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ (Learning Gains)

• หัวใจสำคัญของผู้นำที่ดี คืออะไร?
• พัฒนาทักษะการสื่อสาร อย่างไรให้เข้าใจตรงกัน
• สร้างสัมพันธ์ที่ดี กับลูกทีมอย่างไรให้พวกเขารัก และทำงานอย่างเต็มที่
• วิเคราะห์ปัญหา อย่างเป็นระบบ หาทางออกได้ตรงจุด
• พัฒนาทีมงาน ให้เก่งขึ้น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างแรงจูงใจ ให้ลูกทีมทำงานอย่างมีความสุข มีไฟ
• ควบคุมอารมณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา (Contents)

• ความสำคัญและคุณค่าของการเป็นผู้นำที่ดี “Good Leader”

• คุณสมบัติพื้นฐานสำคัญของ Leader
   – Role Model ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน

• ทักษะผู้นำพื้นฐานที่สำคัญของหัวหน้างาน (Supervisor Leadership Skill)

• การสื่อสารอย่างเข้าใจ
   – เทคนิคทักษะการฟัง การจับประเด็น การถ่ายทอดต่อให้เข้าใจ

• การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
   – เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับทีม การใส่ใจดูแลทีม

• การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   – การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา

• การพัฒนาทีมงาน
   – การเลือกวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับทีมแต่ละคน โดยสอนงาน หรือโค้ช

• การสร้างแรงจูงใจทีม
   – เทคนิคการค้นหาแรงจูงใจทีมงานแต่ละคน การโน้มน้าวจูงใจ การสร้างกำลังใจ

• การบริหารอารมณ์
   – เทคนิคการบริหารและควบคุมอารมณ์

• สรุปแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเป็น “ผู้นำที่ดี”

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]