(Onsite) การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ (Maximizing Purchasing Potential with Effective Contract Management)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

• ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ

นักจัดซื้อทุกวันนี้ทำหน้าที่ในการใช้จ่ายเงินขององค์กรเป็นจำนวนมากมายมหาศาล ในการซื้อสินค้าหรืองานบริการเพื่อสนองตอบความต้องการด้านต่างๆ ของแต่ละฝ่ายงานภายในองค์กร

“ใบสั่งซื้อ” เป็นเอกสารที่ใช้ในการซื้อขายสิ่งของมูลค่าไม่สูงมากนัก แต่ในทางกลับกัน “สัญญาจัดซื้อ” มักถูกใช้ในจำนวนและปริมาณมากกว่าหลายสิบเท่า ในการซื้อสินค้าและงานบริการที่มีมูลค่าสูงจำนวนหลักแสนหรือล้านบาทขึ้นไป

ดังนั้น “การทำสัญญาและการใช้สัญญาจัดซื้อ” จึงมีความสำคัญอย่างมาก
ทั้งยังความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นทวีคูณเป็นลำดับตามมูลค่าของสิ่งของที่องค์กรต้องการจัดซื้อและจัดจ้างอีกด้วย

หลักสูตรนี้จะเป็นส่วนช่วยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในหลากหลายด้านและหลายมุมมอง เพื่อให้สามารถนำกลับไปพัฒนาปรับปรุงการสร้าง การใช้ และบริหารจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้อยู่ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

เนื้อหา

• จุดประสงค์และเป้าหมายของการทำสัญญาจัดซื้อ
• วงจรสัญญาจัดซื้อ (Purchasing Contract Cycle)
• หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำและใช้สัญญาจัดซื้อ
• ลักษณะของสัญญาจัดซื้อ
• ขั้นตอนการทำสัญญาจัดซื้อ
• โครงสร้างของสัญญาจัดซื้อ
• การใช้สัญญาจัดซื้ออย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย
– อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ
– ความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ซื้อและผู้ขาย
– ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
– การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า
– การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า
– การกำหนดค่าปรับที่ถูกต้องรัดกุมและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
– การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีผู้ขายผิดสัญญา จะเรียกร้องได้มากน้อยเพียงใด เมื่อใด
• การบริหารสัญญา (Contract Management)
• การเลิกสัญญา การต่อสัญญา และการทำสัญญาใหม่
• ถาม – ตอบ (Q & A)
• บทสรุป

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]