(Onsite) การวิเคราะห์ราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการเชิงลึก สำหรับผู้จัดการจัดซื้อ (Advanced Price Cost Analysis for Purchasing Manager)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ

• ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจจัดซื้อและจัดจ้าง สินค้า บริการ หรือ Project ที่มีมูลค่าสูงมาก เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายบริหาร เป็นต้น

• ผู้ประกอบการ

ความสำคัญ

ผู้จัดการจัดซื้อ (Purchasing Manager) และผู้จัดการกลุ่มสินค้า (Category Manager) รับผิดชอบการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างงานบริการมูลค่าหลักล้านขึ้นไป

จึงจำเป็นจะต้องศึกษา หาข้อมูลให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องราคาต้นทุนทั้งหมดของสิ่งที่องค์กรจะซื้อหรือจะจ้างและใช้งานจนหยุดการใช้งาน

ต้องทำการวิเคราะห์เชิงลึกกับมุมมอง 360 องศาที่สัมพันธ์กับระยะเวลาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อองค์กรจะได้รับสิ่งที่ต้องการกับค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดอย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ในเชิงลึก ช่วยทำให้นักจัดซื้อรุ่นเยาว์และรุ่นอาวุโสได้เข้าใจว่าหลักการและเหตุผลของผู้ขายที่ตั้งราคา สร้างมุมมอง มิติต่างๆ และความเป็นไปได้ในการลดราคาเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

เนื้อหา

• CEQs คาดหวังอะไร? จากผู้จัดการจัดซื้อในเรื่องราคาต้นทุนสินค้าและงานบริการ
• โครงสร้างราคาและต้นทุนสินค้า (Price & Cost Structure)
• การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนสินค้าและงานบริการ (Price & Cost Analysis)
• เมื่อไหร่วิเคราะห์ราคา (Price Analysis) และวิเคราะห์ต้นทุนราคา (Cost Analysis)
• โครงสร้างราคาแบบ Marginal based Price และ Cost based Price
• Total Cost of Ownership คืออะไร?
• การใช้ TCO กับสินค้า (Goods) และงานบริการ (Services)
• TCO Models
• TCO Formulas
• การคำนวณ TCO
• การคิดและวิเคราะห์ Costs & Benefits
• Time value of money (Present value vs. Net Present Value)
• ผลกระทบของราคาวัตถุดิบและวัสดุที่มีต่อต้นทุนและราคาขายของผู้ขาย
• บทสรุป

โปรโมชั่น

มาตรการความปลอดภัย

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

 

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]