ทำเป้าหมายให้สำเร็จด้วย Action Plan (Turn Goals into Achievements with Action Plan)
‘เมื่อมี Plan ที่ดีแล้ว ก็ไม่ควรปล่อยให้นิ่ง’
มาทำ Plan และ Goals ให้สำเร็จและเห็นผล
ด้วยเทคนิคมากมายที่จะช่วยให้คุณเขียน Action Plan ออกมาได้อย่างง่ายและทำได้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารและทีมงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำ Action Plan ของตัวเอง ฝ่ายงาน และองค์กร
• ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ

ความสำคัญ

“การทำงานที่ไม่มีแผน ขาดทิศทางและการเตรียมการ เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่การทำงานที่ไม่เป็นไปตามแผน คือ การสูญเสียทรัพยากรและประสิทธิภาพในการทำงานเช่นกัน”

ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ การทำงานต้องมีการวางแผน เพื่อให้ทุกคนทำในสิ่งที่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมาย และควบคุมส่งเสริมให้ทุกคนทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นให้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานเกิดทั้งประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะระบุอย่างชัดเจนว่า อะไรคือเป้าหมาย ที่ต้องการจะบรรลุ และจะบรรลุเป้าหมายในการทำงานอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

โดยแผนที่ดีจะช่วยให้ทีมงานเข้าใจถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จ ออกแบบและวางแผนงาน กำหนดทรัพยากร ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และแนวทางการติดตามและประเมินผล รวมไปถึงการวางแผนรับมือปัญหา ความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น

ถ้าการวางแผนงานมีการกำหนดขั้นตอนที่ถูกต้อง และมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ย่อมสร้างผลลัพธ์ (Output) ที่ดีและถูกต้องในการสร้างคุณค่าในสิ่งที่องค์กรต้องการ

หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กร ทั้งผู้ที่มีส่วนในการวางแผนและผู้ที่ต้องปฏิบัติตามแผน เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกันในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยผู้เข้าสัมมนาจะสามารถพัฒนาทักษะในการวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนเพื่อสร้างผลสำเร็จในงาน
• มีความรู้ด้านเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
• สามารถนำแผนปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่แตกต่างของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา

Part 1

• ทำไมการวางแผนปฏิบัติงานถึงสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย
• จุดเริ่มต้น คือ เข้าใจความต้องการ (Requirements) ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
• เราจะเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้อย่างไร
• ความแตกต่างในการสร้างแผนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
• เมื่อไหร่ถึงต้องมี Action Plan ในการทำงาน และควรเริ่มต้นอย่างไร
• Workshop 1 : แผนปฏิบัติงานปัจจุบันเป็นอย่างไร ?

Part 2

• อะไรคือ ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้แผนการปฏิบัติงานล้มเหลว
• อะไรคือ หลักการและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
• การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างปัจจุบันกับเป้าหมาย (Gap Analysis)
• การกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และตัวชี้วัดที่ช่วยในการวัดความสำเร็จ
• เราจะตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ดีได้อย่างไร ? เทคนิค (SMART และ 5W1H)
• Workshop 2 : เป้าหมายอะไรที่เราต้องการทำ Action Plan

Part 3

• การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่มีผลกระทบกับเป้าหมาย (Why-Why & Fishbone)
• เทคนิคการกำหนดและสร้างกระบวนการในการบรรลุเป้าหมาย (Process Management)
• การหาไอเดียอย่างง่ายเพื่อสร้าง Action Plan ด้วยเทคนิค Design Thinking
• Workshop 3 : อะไรคือ ขั้นตอน (Action) ที่สำคัญเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ

Part 4

• เทคนิคการเลือกแผนอย่างฉลาดด้วย Priority Matrix
• เทคนิคการทำ Action Plan ให้เกิดขึ้นจริงด้วยหลักการ Change Management
• Workshop 4 : นำเสนอแผนการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเอง
• บทสรุปความสำคัญและการนำไปประยุกต์เทคนิคการการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ

โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดหลักสูตร (JPG File)

สอบถามเพิ่มเติม


Line OA ::
@people-synergy 

Facebook Messenger ::
m.me/people.synergy

โทรศัพท์ ::
095-296-2639
( 9.00 – 17.00 น. )

อีเมล ::
[email protected]
[email protected]