ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (อาจารย์เอก)

วิทยากรด้านภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและทีมงาน
การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้งในการทำงาน

การศึกษา

 • Ph.D. Sociology (ICCR Scholarship ทุน กพ. ICCR จิตวิทยาสังคม 1998)
 • M.A. Sociology (Honours) เกียรตินิยม (ทุนรัฐบาล) 1996
 • พธ.บ. มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาสังคม (English Major) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

งานปัจจุบัน

 • รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางสังคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • วิทยากร และนักปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก (Happitude) ในการทำงาน การบริหาร และการใช้ชีวิตให้กับผู้บริหาร พนักงาน ในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทย

 • ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย

 • ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของสำนักงาน กพร. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ประสบการณ์ทำงาน

งานสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี

 • สังคมและวัฒนธรรม สังคมการเมืองเศรษฐกิจ สังคมวิทยาอุตสาหกรรม สังคมวิทยาเมือง สังคมวิทยาเบื้องต้น สวัสดิการทางสังคม จิตวิทยาสังคม

ปริญญาโท

 • กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย พื้นฐานการศึกษาทางสังคมศาสตร์ การสื่อสารทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร จิตวิทยาสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)

ปริญญาเอก

 • สัมมนาทางสังคมศาสตร์ ทฤษฎีสังคมศาสตร์

หลักสูตรที่บรรยาย

Management

 • ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit for Better Team Performance)
 • ศิลปะการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม (Ways To Be an Inspirational Leader : Motivate, Encourage and Achieve Success)
 • การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem Solving – Decision Making – Conflict Management :: Getting It Right)
 • Change Management
 • Time Management

Personal Development

 • จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success)
 • Happitude in The Workplace
 • Effective EQ Management
 • Positive Mindset
 • Self Management
 • Effective 9 habits
 • Unity Concept
 • ปลุกพลังสร้างมิตรภาพในการทำงาน

ผลงาน

ประสบการณ์การบรรยายและที่ปรึกษา (บางส่วน)

ภาครัฐ 

 • สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 • สถาบันพระปกเกล้า (หลักสูตรต่าง ๆ)
 • รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
 • กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิ
 • กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 • กระทรวงพลังงาน ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงกลาโหม ข้าราชการทหารกรมการพลังงานทหาร
 • สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่ง
 • สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคเอกชน 

 • EXXON MOBIL
 • ปตท.
 • บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
 • TPI Polene
 • BPL (ปตท.)
 • การบินไทย
 • CP
 • 7-11
 • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
 • Biopharm
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • Minebea
 • Sun Valley (Cargill)
 • TOYOTA
 • HONDA
 • ISUZU
 • VOLVO
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • DTAC 
 • สำนักพิมพ์มติชน
 • Nation
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • เมืองไทย ลิสซิ่ง
 • AIA (บริษัทประกันชีวิต)
 • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 • บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
 • เคาร์เตอร์เซอร์วิท Counter Service
 • Happyland Group
 • SB Furniture
 • Global Wireless

ผลงานวิจัยและงานเขียน 

 • เขียนบทความทางวิชาการลงหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ “กระแสทรรศน์” พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
 • การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย พ.ศ. 2550
 • งานวิจัยเรื่องความยากจนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (มูลนิธิศุภนิมิต) พ.ศ. 2547
 • การจัดการด้านจริยธรรมในสังคมไทย พ.ศ. 2545
 • เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2544
 • ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2542
 • ความพึงพอใจของประชาชนลุ่มแม่น้ำโขงฝั่งไทย-ลาว (บรรณาธิการไทย) พ.ศ. 2541

กิจกรรมทางสังคม

 • นักจัดรายการวิทยุ คลื่น FM.90.5 รายการมุมสะท้อน พ.ศ. 2547
 • วิทยากรรับเชิญประจำรายการคนในข่าว
 • วิทยากรประจำรายการคมชัดลึก วิทยุ BBC วิทยุจุฬา และ Nation Channel

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

สำหรับการเพิ่มและการพัฒนาทักษะของผู้นำ ผู้บริหาร และหัวหน้างานนั้น โดยทั่วไปก็จะเน้นกันใน 2 ส่วนใหญ่ๆ ก็คือ ส่วนของการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคหรือวิธีการในการดูแลทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน หรือแม้แต่การให้ Feedback ในการประเมินผลการทำงาน

และส่วนที่สองก็คือ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในเชิงจิตวิทยา เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ การจูงใจ โน้มน้าวใจ หรือแม้แต่การสร้างพลังเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทีมงาน และส่วนที่สองนี่เองที่ผู้นำหลายๆ คนมักจะพากันตกม้าตายเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความสลับซับซ้อนของความคิด และวิธีการนำไปปรับใช้กับทีมงานแต่ละคนก็แตกต่างต่างกัน ทักษะในส่วนนี้ย่อมต้องอาศัยความชำนาญและเชี่ยวชาญ บวกกับประสบการณ์ในระดับหนึ่ง จึงจะทำให้ผู้บริหารสามารถจัดการกับทักษะส่วนนี้ได้อย่างดี

แต่หากคุณต้องการผู้ช่วยที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ก็จะสามารถชี้แนะแนวทางที่สำคัญและจำเป็นให้กับคุณได้ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคม ซึ่งนำมาปรับใช้กับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี ดร.ชลวิทย์จึงเป็นหนึ่งในวิทยากรเพียงไม่กี่ท่านที่สามารถช่วยให้เหล่าผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้นำในองค์กรมากมาย ได้พัฒนาฝีมือในการบริหารลูกน้องและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน